Name-day: Miłosza, Pawła and Tatiany
25 January 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Zmiany w przepisach dotyczących wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

21.10.2020

Od dnia 19 września 2020r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zasad wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wprowadzone na mocy Ustawy
z dnia 13.02.2020r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 471).

Ustawa wprowadza zmianę do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, poprzez dodanie art. 19a regulującego na poziomie ustawowym procedurę wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci oraz odbioru przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych.

Zgodnie z treścią ww. artykułu wprowadzone zostały obligatoryjne terminy wydawania przez przedsiębiorstwa wod-kan warunków technicznych przyłączenia do sieci albo uzasadnionej odmowy przyłączenia. Terminy te wynoszą odpowiednio 21 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku budynków jednorodzinnych oraz 45 dni - w przypadku pozostałych inwestycji.  Przedsiębiorstwo wod-kan jest także zobligowane potwierdzić pisemnie złożenie wniosku przez podmiot ubiegający się
o przyłączenie do sieci.

W treści art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków został także określony minimalny zakres treściowy wniosku o przyłączenie do sieci, zgodnie
z którym wniosek taki musi zawierać co najmniej:

1)      Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci,

2)      Wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci (adres, nr działki),

3)      Informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci,

4)      Określenie dobowego zapotrzebowania na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych
i maksymalnych godzinowych,

5)      Określenie ilości i jakości odprowadzanych  ścieków z podziałem na ścieki bytowe
i przemysłowe oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń,

6)      Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku
do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Zgodnie z wprowadzonym przepisem przedsiębiorstwa wod-kan nie mogą pobierać opłat
za wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot. Opłata nie może być pobierana także za odbiór przyłączy.

W treści art. 19a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zawarto również zapis iż podstawą realizacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego jest plan sytuacyjny uwzględniający warunki przyłączenia do sieci, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej. Oznacza to, że dla realizacji przyłącza nie jest obecnie wymagane ani pozwolenie na budowę ani zgłoszenie do właściwego organu nadzoru administracji architektoniczno-budowlanej. Przedsiębiorstwo wod-kan nie może odmówić dokonania odbioru przyłącza, które zostało wykonane zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi.

Elwira Szewczyk – Dyrektor ZUP Potęgowo

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Nowy budynek przedszkola i żłobka w Potęgowie jeszcze w tym...

Remont świetlicy w Żochowie – podpisana umowa

Dostawa książek z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Sieć wodociągowa w Potęgowie "Za torami"

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy Szkole Podstawowej w...

Asystent rodziny – rozstrzygnięcie konkursu GOPS