Imieniny: Magdaleny, Maksymiliana i Urszuli
29 Maj 2020

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Pracownicy Urzędu

 1. Dawid Litwin - Wójt
Pełni obowiązki kierownika urzędu
Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 38
e-mail: wojt@potegowo.pl
nr pokoju: 15
 2. Anna Boniecka - Zastępca Wójta

Załatwia sprawy związane z:

 • pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych,
 • współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 62,
e-mail: ue@potegowo.pl
nr pokoju: 18

 3. Ireneusz Jasiński - Sekretarz gminy
Załatwia sprawy związane z:
 • organizacją pracy urzędu,
 • informatyzacją

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 60,
e-mail: sekretarz@potegowo.pl
nr pokoju: 12

 4. Ewa Walitów - Skarbnik gminy
Załatwia sprawy związane z:
 • kierowaniem referatem finansowym,
 • nadzorowaniem, kontrolowaniem realizacji budżetu,
 • opracowywaniem projekt budżetu,
 • kontrasygnowaniem zobowiązań finansowych

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 14,
e-mail: skarbnik@potegowo.pl
nr pokoju: 1

 5. Andrzej Kaczmarczyk - Kierownik Referatu Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Załatwia sprawy związane z:
 • ochroną zabytków,
 • decyzjami środowiskowymi,
 • kierowaniem referatem,
 • ocenami oddziaływania na środowisko,
 • opłatami adiacenckimi,
 • prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie podziału nieruchomości.

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 19,
e-mail: kri@potegowo.pl
nr pokoju: 26

 6. Alicja Walkusz - Kierownik USC
Załatwia sprawy związane z:
 • ślubami, aktami stanu cywilnego,
 • wydawaniem odpisów z akt stanu cywilnego,
 • kontrolą zarządczą
 • ewidencją ludności

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 51,
e-mail: usc-potegowo@potegowo.pl
nr pokoju: 20

 7. Danuta Huras - inspektor ds. budownictwa i inwestycji
Załatwia sprawy związane z:
 • planowaniem i realizacją inwestycji gminnych,
 • oświetleniem dróg i placów.

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 15,
e-mail: budownictwo@potegowo.pl
nr pokoju: 22

 8 Elżbieta Konopa - inspektor ds. gospodarki komunalnej i obrotu nieruchomościami
Załatwia sprawy związane z:
 • sprzedażą nieruchomości,
 • gospodarką mieszkaniami komunalnymi,
 • zarządzaniem drogami gminnymi

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 35,
e-mail: nieruchomosci@potegowo.pl
nr pokoju: 23

 9. Kamila Ramult - inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska
Załatwia sprawy związane z:
 • wycinką drzew,
 • utrzymaniem porządku i czystości,
 • rejestracją psów rasowych,
 • ochroną środowiska

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 31,
e-mail: rolnictwo@potegowo.pl
nr pokoju: 27

 10. Martyna Kozak - inspektor ds. organizacji i kadr
Załatwia sprawy związane z:
 • wydawaniem dowodów osobistych,
 • sprawami kadrowymi pracowników urzędu,
 • zastępstwo Kierownika USC w razie jego nieobecności.

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w.12,
e-mail: kadry@potegowo.pl
nr pokoju: 13

 11. Aleksandra Domagała - inspektor ds. obsługi organów gminy
Załatwia sprawy związane z:
 • protokołowaniem sesji i posiedzeń komisji,
 • udostępnianiem dokumentów rady i komisji,
 • prowadzeniem rejestrów uchwał i interpelacji,
 • obsługą kancelaryjno - techniczną samorządów wiejskich

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 32,
e-mail: obs-rady@potegowo.pl
nr pokoju: 17

 12. Anna Moczulska - inspektor ds. działalności gospodarczej, bezrobocia i bhp
Załatwia sprawy związane z:
 • ewidencją podmiotów gospodarczych,
 • wydawaniem zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej,
 • zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • zapewnianiem przedsiębiorcom dostępu do formularzy wymaganych ustawą o KRS oraz wglądu do EKD, PKD i PKWiU
 • archiwum zakładowym

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 47,
e-mail: ewid-gosp@potegowo.pl
nr pokoju: 4

 13. Rafał Trawiński - inspektor ds. obsługi informatycznej
Załatwia sprawy związane z:
 • pełnieniem funkcji administratora systemu teleinformatycznego,
 • ochroną systemu i sieci informatycznych,
 • konserwacją sprzętu oraz oprogramowania w Urzędzie,
 • prowadzeniem BIP i innych stron internetowych Urzędu

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 39,
e-mail: admin@potegowo.pl
nr pokoju: 24

 14. Magdalena Machnikowska - podinspektor ds. obsługi sekretariatu
Załatwia sprawy związane z:
 • organizowaniem wykonywania sądowej kary ograniczenia wolności,
 • obsługą komisji przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • obsługą sekretariatu.

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 13,
e-mail: sekretariat@potegowo.pl
nr pokoju: 14

 15. Agnieszka Kosior - inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Załatwia sprawy związane z:
 • wymiarem podatków i opłat, ulgi,
 • umorzeniem i odroczenia podatków
 • wydawaniem zaświadczeń

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 45,
e-mail: wymiar@potegowo.pl
nr pokoju: 7

 16. Marzena Wojnowska - inspektor ds. księgowości budżetowej
Załatwia sprawy związane z:
 • rachunkowością budżetową

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 16,
e-mail: st@potegowo.pl
nr pokoju: 4

 17. Aleksandra Zabiegła - mł. ref. ds. księgowości budżetowej i finansów gminnych jednostek organizacyjnych
Załatwia sprawy związane z:
 • nadzorem pod względem finansowo-księgowym w jednostkach podległych Radzie.

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 16,
e-mail: fkb@potegowo.pl
nr pokoju: 4

 18. Renata Jankowska - Dubacka - referent ds. podatku VAT i obsługi Kasy

Załatwia sprawy związane z:

 • podatkiem VAT,
 • obsługa Kasową Urzędu,
 • wystawianiem faktur VAT.

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 36,
e-mail: kasa@potegowo.pl
nr pokoju: 8

 19. Anna Basarab - inspektor ds. oświaty
Załatwia sprawy związane z:
 • organizowaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
 • nadzorowaniem realizacji obowiązku szkolnego i nauki.

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 17
e-mail: edukacja@potegowo.pl
nr pokoju: 6

 20. Jolanta Straszak  - inspektor ds. księgowości podatkowej
Załatwia sprawy związane z:
 • egzekucją należności pieniężnych,
 • rachunkowością podatków i opłat

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 45,
e-mail: konta@potegowo.pl
nr pokoju: 7

 21. Katarzyna Kozioł  - Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych
Załatwia sprawy związane z:
 • zamówieniami publicznymi w gminie,
 • obsługą prasową Wójta.

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 22,
e-mail: zp@potegowo.pl
nr pokoju: 25

 22. Ewa Bednarska - inspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
Załatwia sprawy związane z:
 • planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym,
 • przygotowaniem opinii i zaświadczeń, o funkcji nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzeniem spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją porządkową nieruchomości,
 • prowadzeniem postępowań administracyjnych w sprawie podziału nieruchomości i wydawanie stosownych postanowień i decyzji.

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 20,
e-mail: gp@potegowo.pl
nr pokoju: 28

 23. Włodzimierz Korzeniewski - pełnomocnik ochrony informacji niejawnych, obronności i zarządzania kryzysowego
Załatwia sprawy związane z:
 • ochroną dokumentów zawierających informację niejawną,
 • prowadzeniem postępowań sprawdzających,
 • wydawaniem poświadczeń dostępu do informacji niejawnych,
 • szkoleniem osób, które uzyskały certyfikat dostępu do informacji niejawnych,
 • planowaniem, koordynacją, organizowaniem zadań obrony cywilnej,
 • obsługą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
 • organizacją kwalifikacji wojskowych,
 • prowadzeniem merytorycznych spraw jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • zezwoleniami na zgromadzenia i zbiórki.

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 56,
e-mail: oc@potegowo.pl
nr pokoju: 19

 24. Ewa Ososińska - inspektor ds. utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadami
Załatwia sprawy związane z:
 • nadzorowaniem gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • tworzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów,
 • sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem wykonywania obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz przygotowywanie decyzji nakazujących wykonanie tych obowiązków,
 • przyjmowaniem od mieszkańców gminy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami,
 • przygotowywaniem decyzji ustalających wysokość opłat

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 63,
e-mail: cpo@potegowo.pl
nr pokoju: 29

 25. Magdalena Główczewska - inspektor ds. egzekucji, księgowości budżetowej i płac
Załatwia sprawy związane z:
 • postępowaniem egzekucyjnym,
 • stosowaniem środków egzekucyjnych przewidzianych dla administracyjnego postępowania upomnienia i tytuły wykonawcze w zakresie należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • płacami pracowników urzędu.

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 27,
e-mail: epoo@potegowo.pl
nr pokoju: 2

 26. Natalia Zielonka - podinspektor ds. funduszy zewnętrznych, promocji i sportu
Załatwia sprawy związane z:
 • pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych
 • obsługą delegacji krajowych i zagranicznych,
 • promocją Gminy,
 • imprezami masowymi, sporotwo-rekreacyjnymi,
 • Honorowym Patronatem Wójta.

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 30,
e-mail: projekty@potegowo.pl
nr pokoju: 30

 27. Anita Wesołowska - inspektor d/s funduszy zewnętrznych i turystyki
Załatwia sprawy związane z:
 • pozyskiwaniem zewnętrznych środków finansowych,
 • ochroną zabytków,
 • pełnomocnik Wójta ds. osób niepełnosprawnych.

Kontakt:
tel.: 59 811-50-72 w. 30,
e-mail: pf1@potegowo.pl
nr pokoju: 30

Kalendarz wydarzeń

po wt śr cz pt so nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Odbiór sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie

Projektujemy termomodernizację budynku Szkoły w Łupawie

Remonty dróg gminnych w Nieckowie i Grapicach

Dotacje na realizację zadań publicznych w Gminie Potęgowo

Konferencja „Czyste powietrze od źródła do odbiorcy –...