Imieniny: Elżbiety, Faustyny i Pawła
19 Listopad 2017

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Chlewnicy

Gmina Potęgowo znajduje się w północnym regionie gospodarki odpadami komunalnymi. W regionie tym znajdują się dwie instalacje, tj.: RIPOK Czarnówko oraz RIPOK Chlewnica. Odpady z terenu Gminy Potęgowo są zagospodarowywane w instalacji
w Chlewnicy.
Eksploatację składowiska w Chlewnicy rozpoczęto w lipcu 2001 r. W listopadzie 2004 r. rozpoczęła działalność sortownia odpadów zmieszanych i segregowanych o wydajności 20 000 Mg/rok. Obszar zakładu wraz z rezerwą to 22 ha.

 
W latach 2001-2012 na terenie zakładu zrealizowano zadania, dostosowujące składowisko do zmienionych przepisów prawnych, wynikające z przeglądu środowiskowego, które pozwoliły na przekształcenie Międzygminnego Składowiska Odpadów w Chlewnicy
w Zakład Zagospodarowywania Odpadów wraz z uruchomionym w 2008 r. jedynym
w województwie modułem do produkcji paliwa alternatywnego.
Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego Nr 840/XXXVIII/14 z dnia 31 marca 2014 r. nadano instalacji status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK Chlewnica). RIPOK Chlewnica jest instalacją zastępczą (w razie awarii) dla RIPOK Czarnówko, RIPOK Bierkowo, RIPOK Sierzno i RIPOK Swarzewo.
Właścicielem instalacji jest prywatna firma Elwoz Sp. z o.o. Gmina Potęgowo jest właścicielem terenu pod obecną i planowaną do realizacji nieckę na składowanie odpadów Aby uzyskać status regionalnej instalacji na składowisku w Chlewnicy, firma Elwoz Sp. z o.o. poczyniła szereg inwestycji, m.in: rozbudowa sortowni odpadów, budowa instalacji do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, dalsza rozbudowa linii do produkcji paliwa alternatywnego i budowa wiaty magazynowej na paliwo alternatywne, budowa wiaty na odpady i surowce wtórne.
 

W efekcie powstała sortownia odpadów o mocy przerobowej wynoszącej 40 000 Mg/rok, mogąca sortować zarówno zmieszane odpady, jak i zbierane selektywnie. Sortownia wyposażona jest w separatory optyczne, powietrzne oraz magnetyczne, a także w sito sortujące odpady na trzy podstawowe frakcje: 0-80 mm (przeznaczone do kompostowania), 80-300 mm (z której odzyskuje się surowce wtórne) i powyżej 300 mm (kierowaną do produkcji paliwa alternatywnego). W skład linii sortowniczej wchodzą również kabiny sortownicze, wentylowane i klimatyzowane, oraz prasa do prasowania surowców wtórnych odzyskiwanych w instalacji.