Name-day: Iwony, Piotra and Mikołaja
19 May 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo

W dniu 29 czerwca odbył się odbiór końcowy realizacji inwestycji polegającej na modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej oraz budowie nowej sieci przesyłowej wraz z przyłączeniem do ekologicznego źródła ciepła – Elektrowni Biogazowej w Darżynie, w ramach projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Innowacyjny projekt realizowany był w partnerstwie z firmą: Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o. o. Łozy 21, 80-516 Gdańsk (właścicielem biogazowni). Podpisanie umowy o dofinansowanie 13.06.2017 poprzedzone zostało podpisaniem umowy z Partnerem – Nadmorskimi Elektrowniami Wiatrowymi Darżyno Sp. z o.o. na sprzedaż energii cieplnej w dniu 12.06.2017.

 

Wykonawca inwestycji (wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego):

 Konsorcjum „Potęgowo 2017” w składzie:

- Lider Konsorcjum – Infracorr Sp. z o.o.

Ul. Chrobrego 8, 80-423 Gdańsk;

- BMB Santech Sp. z o.o. sp.k.

Ul. Równa 19, 80-061 Gdańsk;

- M-3 Budownictwo Inżynieryjne Sp. z o.o.

Ul. Kamierowska 20 s, 83-250 Skarszewy;

- ELEKTRO-CAL Sp. z o.o.

Zajączkowo 28 a, 83-111 Miłobądz

Umowy: 372/2017 z 30.11.2017 (cz. II), 47/2018 z 19.03.2018(cz. I).

 

Autor dokumentacji projektowej: Kazimierz Kurkowski.

Nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne ALFA Przemysław Marszałkowski, Banino. 

 

Podsumowanie całości inwestycji:

ETAP I – 2016 rok

I etap inwestycji zrealizowany był w 2016 roku i obejmował wykonanie odcinka sieci cieplnej od istniejącej kotłowni węglowej zlokalizowanej przy ul. Darżyńskiej 1 do budynku mieszkalnego przy ul. Darżyńskiej 6A.  Sieć cieplną wykonano z rur preizolowanych z izolacją serii 1, wyposażonych w przewody impulsowe systemu sygnalizacyjno-alarmowego.

Długość sieci -  208,65  mb

Więzł cieplny w budynku nr 6A:   1 szt

 

ETAP II - Składający się z trzech zadań:

Zadanie Nr 1

Budowa sieci instalacji ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo wraz z węzłami cieplnymi 

Budowa sieci cieplnej dotyczyła wykonania przebudowy i rozbudowy sieci zlokalizowanej w miejscowości Potęgowo.  Zakres zadania obejmował budowę sieci ciepłowniczej preizolowanej, która połączona jest z siecią przyłączeniową oraz z siecią cieplną preizolowaną wykonana w  I etapie, w  okolicy budynku przy ul. Darżyńskiej 6A.

Długość sieci -  2.462,00 mb

Węzły cieplne 20 szt. w tym: 15 budynków wielorodzinnych i 5 obiektów użyteczności publicznej (GOK; GOPS; Przedszkole; Urząd Gminy i Kotłownia osiedlowa).

Zadanie Nr 2

Budowa węzłów cieplnych (nie objętych dofinansowaniem)

Zakres zadania obejmuje budowę 2 węzłów cieplnych w tym: 1 w obiekcie użyteczności publicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Potęgowie przy ul. Szerokiej 16 (działka nie ujęta w dokumentacji projektowej) oraz 1 węzeł w budynku wielorodzinnym przy ul. Darżyńskiej X2.

Węzły cieplne:   2

Zadanie Nr 3

Budowa sieci ciepłowniczej przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu ciepła ze źródeł odnawialnych (biogazownia)

Zakres zadania obejmuje budowę sieci ciepłowniczej preizolowanej której początek stanowi istniejący węzeł cieplny zasilany z gazowych modułów kogeneracyjnych na terenie biogazowni w Darżynie a kończy się w miejscu połączenia z projektowaną siecią zadania nr 1.

Długość sieci -  1.788,00 mb

Zadanie Nr 4

Jednocześnie była realizowana inwestycja przez Partnera projektu tj. Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe, obejmująca wykonanie wymiennikowni i kotła grzewczego w Biogazowni - urządzenia niezbędne do wyprowadzenia ciepła z elektrowni biogazowej

ETAP III

Przebudowa sieci ciepłowniczej „Na Skarpie” w Potęgowie

 Budowa sieci ciepłownicza i przyłączy sieci ciepłowniczej z rur podwójnych preizolowanych typu TWIN.

Długość sieci wraz z przyłączami – 427,13 mb

Więzły cieplne w budynkach - 7 szt

 

RAZEM ETAP I; II  i III  :

Długość sieci wraz z przyłączami – 4.885,78 mb

Więzły cieplne w budynkach - 30 szt

Wartość całej wykonanej  inwestycji razem ETAP I; II  i III  wynosi:  8.622.900 zł brutto (razem z kosztami dokumentacji projektowej, nadzoru itp.)

wartość robót: 8.457.193,61 zł brutto

w tym:

Gmina Potęgowo: 7.360.771,61 zł brutto

Partner: 1.096.422,00 zł brutto

Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Termin realizacji robót: od grudnia 2017 do 30.06.2020 (I etap w 2016 r.)

Prace związane z dokumentacją 2012 - 2017

 

 

PONADTO  WYKONANO:

Budowa przyłączy ciepłowniczych w Potęgowie ul. Szeroka

W nawiązaniu do realizowanej inwestycji przebudowa drogi gminnej ul. Szeroka zaprojektowano i wybudowano dodatkowe przejścia pod drogą jeszcze przed zakończeniem inwestycji drogowej. Take rozwiązanie wyeliminuje w przyszłości zniszczenia jakie mogły by powstać na  nowej drodze podczas przyłączania do sieci kolejnych odbiorców ciepła.

Długość przyłączy ( 6 szt) – 67,28 mb

Wartość inwestycji: 136.804,21

Uzyskane efekty:

- na ok. 1400 mieszkańców miejscowości Potęgowo nowym systemem objętych  jest ok. 1000;

- w maju 2019 roku wyłączona została z eksploatacji stara kotłownia osiedlowa opalana węglem, która emitowała do 3000 ton CO2 do atmosfery rocznie;

- zaczął funkcjonować nowoczesny, wydajny system cieplny;

- czystsze powietrze – zmniejszono znacznie  ilość zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wynosi 2543,93 tony równoważnika CO2;

- oszczędności w opłatach za ciepło o ok. 20% (z możliwością zmiany na korzystniejsze stawki przy zwiększeniu ilości odbiorców);

- sieć wykonana z możliwością przyłączania nowych użytkowników i rozwoju w przyszłości.

 

D. Huras, K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...