Name-day: Barbary, Marty and Leopolda
19 September 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XXX sesja Rady Gminy Potęgowo - relacja

05.02.2021

 5 lutego 2021 r. odbyła się XXX sesja Rady Gminy Potęgowo, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie. Była to pierwsza sesja w roku 2021. Obrady tradycyjnie otworzył Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski. Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

Podjęto następujące uchwały:

 1. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Potęgowo na lata – 2021 – 2025”.
 2. w sprawie w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
 3. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Potęgowo.
 4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dąbrówno, w gminie Potęgowo.
 5. w sprawie zatwierdzenia planu działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie na 2021r.
 6. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Potęgowo.
 7. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 8. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/311/2017 Rady Gminy Potęgowo z dnia 27.09.2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 9. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2021 rok.
 10. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021- 2036
 11. w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/78/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 22 maja 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Potęgowo.

Z podjętych uchwał płyną dla mieszkańców Gminy ważne informacje:

- Ze względu na rozwój terenów położonych w miejscowości Potęgowo, objętych  planem zagospodarowania przestrzennego centrum miejscowości Potęgowo i fragmentu obrębu Darżyno, zaistniała konieczność wprowadzenia nazwy kolejnej ulicy. Działki drogowe o nr 177/2 i 128, obręb Potęgowo otrzymują nazwę ul. Franciszka Wekwerta. Franciszek Wekwert (ur. 14.02.1950r. zm. 15.05.2017r.) był Wójtem Gminy Potęgowo w latach 1993-2002, wieloletnim Radnym Gminy Potęgowo oraz nauczycielem. Był głównym pomysłodawcą budowy budynku Szkoły Podstawowej w Potęgowie, który został wybudowany w latach 1994-1998. W celu uhonorowania jego zasług ulicę znajdującą się w pobliżu Szkoły nazwano jego imieniem. Na sesji obecny był syn byłego Wójta Paweł Wekwert, który po podjęciu uchwały podziękował władzom Gminy za docenienie zasług ojca.

- W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gmina Potęgowo planuje przystąpić do wspólnej realizacji projektu. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w szczególności językowych, kreatywności, umiejętności uczenia się i kompetencji społeczno-emocjonalnych. u dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Gminie Potęgowo.  Formy wsparcia w projekcie uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci.W wyniku konkursu wybrano partnera do wspólnej realizacji projektu tj. Fundację Bocianie Gniazdo w Runowie. Obecnie projekt jest na etapie przygotowania diagnozy, obszarów do realizacji, zakresu rzeczowego podejmowanych działań oraz strategii wyjścia. Zgodnie z założeniami konkursu projekt będzie finansowany w 85 % ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wymagany wkład własny wynosi 15 % wydatków kwalifikowanych. Planowany wkład własny w formie niefinansowej.

- Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dąbrówno w gminie Potęgowo. W granicach obszaru objętego opracowaniem, wskazanego na załączniku graficznym nr 1 do uchwały. Teren objęty planem częściowo zlokalizowany jest w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na południe od wsi Grąbkowo w Gminie Potęgowo przyjętego uchwałą Rady Gminy Potęgowo Nr XLVI/331/2010 z dnia 12.11.2010r. Zgodnie z obowiązującym aktualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo obszar zlokalizowany jest głównie w granicach  terenów zwartej zabudowy oraz rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Zgodnie Ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych znaczna część miejscowości Dąbrówno znalazła się w strefie oddziaływania od planowanych na terenie obrębu Grąbkowo elektrowni wiatrowych. Od lipca 2019r. obowiązuje zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa dla obszarów znajdujących się w strefie dziesięciokrotności wysokości elektrowni wiatrowej. Wprowadzone regulacje spowodowały zahamowanie możliwości rozwoju miejscowości. Zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w ww. ustawie w ciągu 72 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dopuszcza się uchwalanie planów miejscowych przewidujących lokalizację budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, na podstawie przepisów dotychczasowych. W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne w celu zachowania możliwości zabudowy działek objętych uchwałą, tym bardziej, że w ostatnim czasie wpłynęły wnioski od mieszkańców z prośbą o podjęcie uchwały w tej sprawie. Poza tym celem sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie spójnych zasad zagospodarowania i zabudowy poszczególnych terenów funkcjonalnych. Realizacja ustaleń planu ma prowadzić do zrównoważonego rozwoju miejscowości.

Na koniec złożono wnioski i interpelacje, a następnie Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Modernizacja budynku wielorodzinnego w Potęgowie ul. Wiejska

Nowy 2021/22 rok szkolny w gminie Potęgowo

Festyn tradycji i smaków w Gminie Potęgowo 2021

Zakończona rozbudowa sieci wodociągowej w Żychlinie