Name-day: Blanki, Edmunda and Natalii
01 December 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XXXI sesja Rady Gminy Potęgowo

19.03.2021

W dniu 18 marca 2021 odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Potęgowo, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie. Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski. Porządek obrad był bardzo bogaty zarówno w rożnego rodzaju informacje i sprawozdania, jak również ilość uchwał.

Pierwszą informacją była relacja Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina z działalności międzysesyjnej.

Kolejne relacje to:

  1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo, za 2020 rok. – przedstawione przez Główną Księgową Referatu Oświaty Dorotę Majchrzak;
  2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie za 2020 rok.
  3. Informacja z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie  w Gminie Potęgowo na lata 2016-2020 za rok 2018. – przedstawione przez pracownika GOPS w Potęgowie Wiolettę Maniak;
  4. Sprawozdanie z wdrażania w 2020 roku  Strategii Rozwoju Gminy Potęgowo na lata 2015-2022 – przedstawione przez Z-cę Wójta Annę Boniecką;
  5. Funkcjonowanie Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy Potęgowo – informacja przedstawiona przez Główną Księgową Referatu Oświaty Dorotę Majchrzak;
  6. Informacja o przygotowaniach do budowy przedszkola i żłobka w Potęgowie – przedstawiona przez Kierownika Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Zamówień Publicznych Katarzynę Kozioł
  7. Informacja na temat szczepień COVID 19 na terenie Gminy Potęgowo - przedstawiona przez pracownika GOPS w Potęgowie Wiolettę Maniak.

Podjęto następujące uchwały:

1)      w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Potęgowo.

2)      w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

3)      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

4)      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Gminy Potęgowo.

5)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Potęgowo.

6)      w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Potęgowo.

7)      w sprawie  ustalenia zasad udostępniania pomieszczeń w Punktach Świadczenia Usług Społecznych w Gminie Potęgowo.

8)      w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potęgowo.

9)      w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Potęgowo na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Potęgowo na lata 2021 – 2023.

10)  w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2021 rok.

11)  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021- 2036.

12)  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Potęgowo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe bytowe na lata 2021-2023.

13)  w sprawie  określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Potęgowo na lata 2021-2023

Radni zajęli też stanowisko w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały popierającej petycję - List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej  SZCZEPIONCE” Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO reprezentowanego przez Annę Szmelcer – Przewodniczącą.

Warto zwrócić uwagę na niektóre z podjętych na sesji uchwał, bo płyną z nich ważne dla mieszkańców Gminy informacje.

- Istotne dla przedsiębiorców – zostaną od 1 lipca 2021 r. wyłączeni z gminnego systemu gospodarowania odpadami:

Nieruchomości niezamieszkałe, tj. nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne były w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. Wyłączenie z systemu gospodarowania odpadami nieruchomości niezamieszkałych spowodowane jest znacznymi zmianami przepisów ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności w zakresie górnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości niezamieszkałej. Ustawodawca określił bowiem ograniczenia w wysokości 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałej. Natomiast w przypadku pojemnika lub worka o mniejszej lub większej pojemności ustawodawca wskazał, że stawki opłaty ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. Wprowadzone ustawą górne kwoty stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi znacząco odbiegają od stawek stosowanych na terenie Gminy Potęgowo przed zmianą ustawy, co w znacznym stopniu spowodowało obniżenie dochodów
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości niezamieszkałych. Dalsze pozostawienie nieruchomości niezamieszkałych we wspólnym systemie gospodarowania odpadami, przy obecnych stawkach maksymalnych, prowadziłoby do finansowania wywozu odpadów z firm, z opłat wnoszonych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. Wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych  z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi spowoduje, że każdy właściciel nieruchomości, na której powstają odpady komunalne będzie zobowiązany do zawarcia indywidualnej umowy na wywóz  odpadów komunalnych z podmiotem, który uzyskał odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej  w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Potęgowo. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej od 1 lipca 2021 r. będzie miał obowiązek poinformować Gminę Potęgowo, zgodnie z art. 6 ust. 5a o zawarciu powyższej umowy.

- Gmina wprowadza program udzielania dotacji na wymianę źródła ciepła:

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) finansowanie ochrony środowiska może polegać na udzielaniu dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych czy wspólnot mieszkaniowych. Celem realizacji uchwały jest umożliwienie mieszkańcom pozyskiwania środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska. Przewiduje się, że dzięki wsparciu mieszkańcy będą chętniej przeprowadzali inwestycje prowadzące do poprawy stanu środowiska. Podjęcie przez Gminę działań mających na celu poprawę jakości powietrza wynika z realizacji założeń Uchwały Nr 310/XXIV/20 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia
28 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa pomorskiego, z wyłączeniem Gminy Miasta Sopotu i obszaru miast, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Wprowadzono Regulamin udzielania i rozliczania dotacji celowej, w którym określono zasady jego przeprowadzenia.

- Gmina wprowadza program dotacji na zakup szamb:

W trakcie tworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków stwierdzono, iż budynki mieszkalne nie podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej wyposażone są w stare zbiorniki bezodpływowe (często poniemieckie), jak również w zbiorniczki o niewielkiej pojemności nie dostosowane do potrzeb obecnych mieszkańców budynków mieszkalnych, również  stwierdzono, iż na obszarze Gminy Potęgowo istnieją budynki nie posiadające żadnego zbiornika na gromadzenie  nieczystości ciekłych. W celu uniknięcia sytuacji związanej z brakiem zaopatrzenia nowych budynków mieszkalnych w zbiorniki bezodpływowe na terenie gminy Potęgowo ujęto je w programie ww. dofinansowania. W celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego z uwagi na brak kanalizacji  oraz ryzyko niedostatecznego oczyszczania ścieków , określono szczegółowe zasady udzielania dotacji celowych na przedsięwzięcia związane z zakupem i montażem szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe bytowe. Zgodnie z art.7 ust.3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020., poz.708) projekt uchwały przesłano do prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów oraz ministrowi ds. rolnictwa i rozwoju wsi.

- Gmina wprowadza program dotacji na przydomowe oczyszczalni ścieków:

W trakcie tworzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków stwierdzono, iż budynki mieszkalne nie podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej wyposażone są w stare zbiorniki bezodpływowe (często poniemieckie), jak również w zbiorniczki o niewielkiej pojemności. Niektóre budynki mieszkalne położone są w znacznej odległości od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a budowa sieci infrastrktury sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona. W celu ograniczenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego z uwagi na brak kanalizacji oraz ryzyko niedostatecznego oczyszczania ścieków , określono szczegółowe zasady udzielania dotacji celowych na przedsięwzięcia związane z zakupem i montażem przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z art.7 ust.3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020., poz.708 ze zm.) projekt uchwały przesłano do prezesa urzędu ochrony konkurencji i konsumentów oraz ministrowi ds. rolnictwa i rozwoju wsi.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Sensacyjne odkrycie - zabytki archeologiczne doliny Łupawy...

Zakończona budowa wiaty w miejscowości Węgierskie

Zakończona przebudowa drogi w Nowej Dąbrowie

Podsumowanie konkursu plastycznego pn. „WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”

XXXVII sesja Rady Gminy Potęgowo