Name-day: Jakuba, Krzysztofa and Walentyny
25 July 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Nieruchomości niezamieszkałe wyłączone z Gminnego Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

31.03.2021

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, tj. z lokali handlowych, usługowych, produkcyjnych, rzemieślniczych oraz lokali gastronomicznych.

Na mocy podjętej przez Radę Gminy Potęgowo uchwały Nr XXXI/285/2021 z dnia 18 marca 2021 r. w przedmiotowej sprawieod 1 lipca 2021 r. odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych, nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Gminę Potęgowo.

W systemie pozostają w dalszym ciągu nieruchomości, na których prowadzone są w sposób ciągły usługi z zakresu: administracji publicznej, oświaty, kultury i działalności bibliotecznej.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia (zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanych do rejestru działalności regulowanej znajdującej się na stronie www.bip.potegowo.pl  w zakładce REJESTRY (Rejestr działalności regulowanej).

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej od 1 lipca 2021 r. będzie miał obowiązek poinformować Gminę Potęgowo (zgodnie z art. 6 ust. 5a) o zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych. Informacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko właściciela nieruchomości / nazwę firmy / nazwę instytucji
  • adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne
  • kopię umowy

Powyższe informacje należy dostarczyć drogą elektroniczną lub dostarczyć za pośrednictwem poczty / osobiście do Referatu Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Potęgowo, ul. Kościuszki 5, 76-230 Potęgowo, pok. 29 w terminie do 31 lipca 2021 r.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany będzie nadal przestrzegać zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potęgowo oraz ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości. Przede wszystkim właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (segregacji odpadów), wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym.

Wypełnienie obowiązku posiadania umowy i prowadzenia segregacji odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać regularnym kontrolom.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości, który nie wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny, która może sięgać nawet 5 000,00 zł.

Dlaczego nieruchomości niezamieszkałe zostają wyłączone z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi?

Nieruchomości niezamieszkałe zostały włączone do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z dniem 1 lipca 2013 r., czyli od momentu, kiedy pojawiły się deklaracje. Urząd Gminy Potęgowo przeprowadzał postępowania przetargowe, a Rada Gminy Potęgowo przyjmowała stawki za pojemnik w takiej wysokości, aby system się bilansował.

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579). Jedną z ważniejszych zmian było określenie górnej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na nieruchomości niezamieszkałej. Ustawodawca określił bowiem ograniczenia w wysokości 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałej. Natomiast w przypadku pojemnika lub worka o mniejszej lub większej pojemności ustawodawca wskazał, że stawki opłaty ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. 

Wprowadzone ustawą górne kwoty stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi znacząco odbiegają od stawek stosowanych na terenie Gminy Potęgowo przed zmianą ustawy, co w znacznym stopniu spowodowało obniżenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości niezamieszkałych. Dalsze pozostawienie nieruchomości niezamieszkałych we wspólnym systemie gospodarowania odpadami, przy obecnych stawkach maksymalnych, prowadziłoby do finansowania wywozu odpadów z firm, z opłat wnoszonych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych.

Dla przykładu, nie podając nazwy firmy, przedstawiamy Państwu jak kształtowały się opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

                                                         Wysokość opłaty przed zmianą:                      po zmianie:

PODMIOT

Zatrudniający ok. 10 osób                            1648,00 zł /mc                                     433,36 zł/mc

 

PODMIOT

Zatrudniający ok. 50 osób                              206,00 zł/mc                                        54,17 zł/mc

 

PODMIOT

Zatrudniający 2 osoby                                     22,00 zł/mc                                           8,82 zł/mc

Dla porównania poniżej przedstawiamy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, jaką ponosi rodzina 2, 3 i 4 osobowa:

  • rodzina 2 osobowa   42,00 zł/mc
  • rodzina 3 osobowa   63,00 zł/mc
  • rodzina 4 osobowa   84,00 zł/mc        

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.