Name-day: Darii, Mateusza and Marka
21 September 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XXXII Sesja Rady Gminy Potęgowo - relacja

23.04.2021

W dniu 23 kwietnia 2021 r. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Potęgowo, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie. Tuż przed otwarciem obrad został uroczyście przekazany i poświęcony nowy autobus do przewożenia dzieci. Poświęcenia dokonał ksiądz Waldemar Pielecki. Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy zmarłego w dniu 3 kwietnia byłego Wójta Gminy Potęgowo Jerzego Waldemara Awchimieni.

Na sesji powitano gości z zaprzyjaźnionych gmin, którzy przybyli do nas z wizytą studyjną: Wójta Gminy Kańczuga Andrzeja Żygadło, Przewodniczącego Rady Gminy Żygadło Łukasza Skórę oraz Burmistrza Ustrzyk Dolnych Bartosza Romowicza. Są to samorządowcy z Podkarpacia. Goście wyrazili zadowolenie z przyjazdu, pogratulowali zakupu nowego autobusu i owocnej współpracy z sołectwami, które przekazały na pojazd 80% środków funduszu sołeckiego. Burmistrz Bartosz Romowicz podziękował za nieodpłatne przekazanie wozu strażackiego OSP Łupawa dla Ustrzyk Dolnych, który został wycofany u nas z użytkowania po zakupie nowego wozu w roku 2020. 

W kolejnym punkcie programu Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie Iwona Gierke przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz potrzeb związanych z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.

Podjęto następujące uchwały:

 1. w sprawie zgłoszenia kandydata na stanowisko etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
 2. w sprawie rozpatrzenia petycji o opinię w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
 3. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 4. w sprawie przekształcenia Przedszkola w Potęgowie przy ul. Głowackiego 5, poprzez przeniesienie jego siedziby.
 5. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Potęgowo.
 6. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 7. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 8. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz Gminy Potęgowo.
 9. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2021 rok.
 10. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021- 2036.
 11. w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębów Karżnica, Nowa Dąbrowa, Wieliszewo i Malczkówko, w gminie Potęgowo.

Z podjętych uchwał płyną dla mieszkańców następujące informacje:

- W związku z rozpoczęta inwestycją budowy nowego budynku Przedszkola i Żłobka w Potęgowie przy ul. Darżyńskiej 16 (tj. w sąsiedztwie kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Potęgowie) należy zmienić siedzibę Przedszkola. Zmiana siedziby przedszkola ma na celu polepszenie warunków kształcenia, wychowania i opieki oraz zapewnienie bezpiecznych  i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych. Przeniesienie siedziby przedszkola umożliwi kontynuację wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 wszystkim dzieciom dotychczas uczęszczającym do tego przedszkola oraz pozwoli rozpocząć edukację przedszkolną nowym dzieciom przyjętym podczas rekrutacji, w znacznie korzystniejszych warunkach.

- Mamy kolejny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na terenie Gminy Potęgowo, tj. dla fragmentu obrębów Karżnica, Nowa Dabrowa, Wieliszewo i Malczkówko. Jest  to obszar o łącznej powierzchni ok. 664 ha. Obszary objęte planem zlokalizowane są w sąsiedztwie planowanej farmy wiatrowej, które w znacznej części znalazły się w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych, w związku z zabudowa mieszkaniowa może mieć miejsce jedynie w przypadku uchwalenia planu. Poza tym określono spójne zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, tak by przeciwdziałać konfliktom przestrzennym, wynikającym z lokalizacji obok siebie inwestycji wzajemnie się wykluczających i negatywnie oddziałujących na siebie.

- Kolejna informacja dla mieszkańców nie jest dobra: od 1 lipca 2021 czekają nas podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty 23 zł za osobę; o 2 zł mniej w przypadku kompostowania odpadów. W związku z wyłączeniem podmiotów gospodarczych z systemu gospodarowania odpadami, ustalono dla nich górne stawki opłat za usługi wywozu (w zależności od wielkości pojemnika), jakie będą mogły być od nich pobierane od podmiotów uprawnionych do odbierania odpadów. Zmienia się również wzór deklaracji. Mieszkańcy dostaną z Urzędu informacje o wysokości opłaty. Więcej szczegółów na ten temat już niebawem w odrębnym artykule.

Na końcu posiedzenia zgłoszono wolne wnioski i informacje.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Modernizacja budynku wielorodzinnego w Potęgowie ul. Wiejska

Nowy 2021/22 rok szkolny w gminie Potęgowo

Festyn tradycji i smaków w Gminie Potęgowo 2021

Zakończona rozbudowa sieci wodociągowej w Żychlinie