Name-day: Gustawa, Kariny and Stefana
02 August 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Zmiana stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

29.04.2021
Z dniem 1 lipca 2021 r. ulegają zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Rady Gminy Potęgowo Nr XXXII/302/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r.).

Podwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest efektem wzrostu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w ostatnich latach znacznie wzrosły, nie tylko w gminie Potęgowo.

Co wchodzi w skład opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi?

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  2. tworzenie i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
  3. obsługa administracyjna systemu;
  4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postepowania z odpadami komunalnymi.

W 2020 r. wydatki poniesione przez gminę na system gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1 414 120,37 zł.

Dlaczego opłata za odpady rośnie?

Znaczną część opłaty stanowią koszty odbioru i zagospodarowania odpadów. Niestety stawka za zagospodarowanie odpadów na terenie instalacji komunalnej w Chlewnicy wzrosła. Mimo, że jest najkorzystniejszą stawką w województwie pomorskim, podwyższenie jej niesie za sobą konsekwencje.

Dla porównania stawki za przyjęcie i zagospodarowanie 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych w innych instalacjach komunalnych w województwie pomorskim:

Instalacja

Cena netto 20 03 01 [zł/Mg]

Chlewnica

330,00

ZZO Czarnówko

482,01

Ekodolina

398,74 - 418,00

ZUT Szadółki

410,00 - 440,00

ZUO Bierkowo

426,36

ZZO Sierzno

570,00

ZZO Nowy Dwór

418,25

ZUOS Tczew

415,00

ZUOK Stary Las

400,00

ZUO Gilwa Mała

408,00

 

 

Wzrosły również koszty recyklingu odpadów zbieranych selektywnie, takich jak papieru, szkła, bioodpadów oraz tworzyw sztucznych.

Zmiany powyższych stawek powodują, że firmy stające do gminnych postępowań w sprawie udzielenie zamówienia na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów podnoszą znacznie kwoty. Gmina może oczywiście postępowanie anulować, jednakże nie ma gwarancji, że kolejne przyniesie lepszy efekt.

Co ważne, system musi sam się finansować, wpływy muszą pokryć wydatki. Dlatego jeśli wynik postępowania wpłynie na cenę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, konieczna jest zmiana stawek.

Wysokość opłaty jaką ponoszą mieszkańcy zależy również od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Naliczana jest na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze złożonych deklaracji wynika, że gminę Potęgowo zamieszkuje 5350 osób. Liczba osób zameldowanych na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 6660 osób. Jak widać, wiele mieszkańców naszej gminy składa deklaracje pomniejszone o rzeczywistą liczbę mieszkańców. Dzieje się tak ze względu na pracę za granicą, uczęszczanie dzieci do szkół ponadpodstawowych z internatem, bądź to ze względu na studentów wyprowadzających się w związku z podjętą nauką i pracą w innej miejscowości. W przypadku nieruchomości, w których nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych mająca wpływ na wysokość opłaty (tj. nowe meldunki, urodzenia, wprowadzenie się nowych osób niezameldowanych, powrót z zagranicy, itp.), należy pamiętać, aby złożyć nową deklarację. Nie wszyscy jednak pamiętają o tym obowiązku!

Pamiętajmy, że zatajenie poprawnej liczby osób zamieszkałych w danej nieruchomości, w dużej mierze przyczynia się do ciągłych wzrostów cen za odbiór odpadów. Mimo tendencji malejącej w postaci ilości osób zamieszkałych daną nieruchomość, zauważa się ciągły wzrost wytwarzanych odpadów komunalnych w naszej gminie. I tak w roku 2019 odebrano i zagospodarowano 1746,21 ton odpadów, a w 2020 roku już 1881,25 ton.

Dlatego też bardzo prosimy o szczerość i uczciwość w składanych deklaracjach.

Szanujmy się nawzajem i jeżeli wytwarzamy odpady płaćmy za nie, a nie każmy tego robić uczciwemu sąsiadowi.

Działania gminy na rzecz ograniczenia kosztów

Mając na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina Potęgowo wyłączyła z systemu nieruchomości niezamieszkałe. Wskutek wprowadzonych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach stawki za pojemniki, z których rozliczani byli przedsiębiorcy uległy drastycznemu obniżeniu. Znacząco odbiegały od stawek stosowanych na terenie gminy przed zmianą ustawy. Spowodowało to obniżenie dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami z nieruchomości niezamieszkałych. Dalsze pozostawienie nieruchomości niezamieszkałych we wspólnym systemie gospodarowania odpadami, przy obecnych stawkach maksymalnych, prowadziłoby do finansowania wywozu odpadów z firm, z opłat wnoszonych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych.

Kolejnym krokiem gminy w kierunku ograniczenia kosztów jest wprowadzenie pojemników do segregacji odpadów. Do tej pory gmina zapewniała worki do segregacji. Od 1 lipca 20201 r. wszyscy mieszkańcy zostaną zaopatrzeni w pojemniki na odpady typu papier, szkło oraz bioodpady. Worki pozostają jedynie na odpady typu tworzywa sztuczne i metale. Pojemnikowy system segregacji daje nam szansę na większą ilość pozyskanych surowców, a także w jakimś stopniu ogranicza koszty ich zagospodarowania.

Mimo poczynionych starań nie udało się utrzymać stawki za odpady na tym samym poziomie. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Aby dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami mogły pokryć wydatki z tym związane, konieczna była zmiana obecnych stawek.

Stawki obowiązujące z dniem 1 lipca 2021 r.:

- 23 zł od osoby

- 21 zł od osoby po zwolnieniu w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości, którzy kompostują odpady komunalne

Wszyscy mieszkańcy zostaną powiadomieni o zmienionej z dniem 1 lipca 2021 r wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Numery kont indywidualnych pozostają bez zmian.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie