Name-day: Barbary, Marty and Leopolda
19 September 2021

Biuletyn Informacji Publicznej

    Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XXXIII sesja Rady Gminy Potęgowo - relacja

25.05.2021

W dniu 25 maja 2021 r. odbyła się XXXIII  Sesja Rady Gminy Potęgowo, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo Waldemar Zientarski. Po przyjęciu spraw statutowych Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił informację z działalności międzysesyjnej.

Przedstawiono następujące informacje:

  1. Sprawozdanie z oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Potęgowo za rok 2020 - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potęgowie Iwona Gierke;
  2. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2020” – Z-ca Wójta Anna Boniecka;
  3. Działalność i funkcjonowanie farm wiatrakowych i fotowoltaicznych na terenie Gminy Potęgowo – insp. Ewa Ososińska.

 

Podjęto następujące uchwały:

- w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potęgowo;

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Potęgowo   i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;

- w sprawie  nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Potęgowo, a Miastem i Gminą Kańczuga;

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo;

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych;

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2021 rok;

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021- 2036.

 

Kilka słów odnośnie uchwał „odpadowych”:

W związku z tym, iż gmina od 1 lipca 2021 r. planuje zrezygnować z worków do zbierania odpadów gromadzonych selektywnie, tj. szkła, papieru i bioodpadów należało dostosować zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Potęgowo przyjętego uchwałą Nr XXXI/284/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 18 marca 2021 r. W workach będą gromadzone jedynie odpady typu tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe.

W związku z postanowieniem o wyłączeniu z dniem 1 lipca 2021 r. z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi części nieruchomości niezamieszkałych należało dostosować zapisy niniejszych uchwał. W gminnym systemie pozostają jedynie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których w sposób ciągły prowadzone są usługi z zakresu administracji publicznej, oświaty, kultury oraz  działalności bibliotecznej.

Z dniem 1 lipca 2021 r. zmianie ulegają godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chlewnicy. Punkt będzie czynny w dniach:

- środa 1200 - 1800  

- sobota 1000 - 1500

 

Jeśli chodzi o pozostałe uchwały to informacje istotne dla mieszkańców są następujące:

- Nawiązujemy współpracę partnerską z kolejną gminą, tj. Gminą Kańczuga. Jest to jednostka samorządowa położona w województwie podkarpackim. Współpraca ma na celu realizację wspólnych działań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, wymiany wakacyjnej dzieci i młodzieży, uczestnictwa i współorganizacji imprez o charakterze kulturalnym i sportowym, a także w zakresie promocji, branżowych wizyt studyjnych w celu wymiany doświadczeń oraz pozostałych tematów wynikających z funkcjonowania naszych gmin.

- Przystępujemy do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Potęgowo, które zostało przyjęte uchwałą Rady Gminy z dnia 30 października 2020. Działanie to związane jest z rozszerzeniem strefy lokalizacji elektrowni wiatrowych, a także terenów zabudowanych. Stworzą  się też nowe możliwości związane z działalnością przemysłowo – usługową.

- Ze zmian w budżecie wynika wprowadzenie do realizacji nowych zadań: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w infrastrukturę rekreacyjną w sołectwie Węgierskie, w związku z otrzymaniem dofinansowania z programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2021” w wysokości 10.000,00 zł. Zostanie też wymienione pokrycie dachowe na budynku świetlicy wiejskiej w Grąbkowie.

Sesję zakończono wolnymi wnioskami i interpelacjami Radnych.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Modernizacja budynku wielorodzinnego w Potęgowie ul. Wiejska

Nowy 2021/22 rok szkolny w gminie Potęgowo

Festyn tradycji i smaków w Gminie Potęgowo 2021

Zakończona rozbudowa sieci wodociągowej w Żychlinie