Name-day: Grzegorza, Magdy and Mariusza
25 May 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XXXV sesja Rady Gminy Potęgowo

25.08.2021

W dniu 25 sierpnia 2021 r odbyła się XXXV  Sesja Rady Gminy Potęgowo, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie, po 2-miesięcznej wakacyjnej przerwie.

Wszystkich zebranych tradycyjnie przywitał Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski. Po przyjęciu spraw formalnych Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin przedstawił bardzo bogatą informację z działalności międzysesyjnej.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 1. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.
 2. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/333/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie uchwalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasoby gminy Potęgowo”.
 3. w sprawie uchwalenia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Potęgowo”.
 4. w sprawie udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. ”Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1188G w Łupawie (Gmina Potęgowo)”.
 5. w sprawie  zmiany uchwały nr XXVIII/261/2020 Rady Gminy Potęgowo w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2021.
 6. w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, niektórych nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo.
 7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/313/2021 Rady Gminy Potęgowo w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo.
 8. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w południowej części obrębu Głuszyno, w sąsiedztwie terenów kolejowych, w gminie Potęgowo.
 9. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w Chlewnicy i Żychlinie, w gminie Potęgowo.
 10. w sprawie ustalenia zasad udostępniania pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Gminy Potęgowo.
 11. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2021 rok.
 12. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2021 – 2036.
 13. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Potęgowo.
 14. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/286/2012 w sprawie zmiany zasad korzystania i trybu udostępniania pomieszczeń w świetlicy strażackiej z zapleczem w remizie OSP Łupawa.

 

Skutkiem jednej z podjętych uchwał jest nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego  dla nieruchomości położonych w południowej części obrębu Głuszyno, w sąsiedztwie terenów kolejowych, w gminie Potęgowo. Obszar ten jest objęty miejscowym planem z 2013 r. i jest on przeznaczony pod tereny rolnicze oraz lokalizację elektrowni wiatrowych. Na skutek uchwalenia nowego Planu teren ten może wzbogacić się jeszcze o instalacje fotowoltaiczne.

 

Na sesji nastąpiły też dwa miłe akcenty związane z osiągnięciami młodzieży ze szkół gminnych.

Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski odczytał list Posła na Sejm RP Tomasza Zimocha z gratulacjami wygranej zespołu z Potęgowa w Pierwszym Turnieju o Puchar Wiosny w warcabach stupolowych. Najlepszymi graczami zostali: Janek Müller, Kacper Suder, Jakub Siniawski, Artur Nowak i Waldemar Zientarski. Pan Poseł przekazał też dla Wójta gminy Potęgowo Puchar za osiągnięcia drużyny.

Podczas sesji nastąpiło też nagrodzenie najzdolniejszej młodzieży ze szkół w Potęgowie, Łupawie i Skórowie stypendiami Wójta Gminy Potęgowo. Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Zientarskim wręczyli stypendia naukowe w wysokości 250 zł na miesiąc w następnym roku szkolnym, artystyczne w wysokości 1200 zł jednorazowo, sportowe w wysokości 2500 zł jednorazowo. Nagrodzenia uczniowie to:

- stypendium naukowe: Michalina Boniecka, Natalia Hinca, Martyna Piołunkowska, Natalia Pokultinis, Bartosz Turski;

- stypendia artystyczne: Julia Lipka, Monika Zawadzka;

- stypendium sportowe: Laura Kogut.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Na koniec sesji radni złożyli interpelacje i Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady.

K. Kozioł

 

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Rozpoczynamy realizację nowych zadań wodno - kanalizacyjnych

Gminny żłobek i przedszkole w Potęgowie już otwarte

XLV sesja Rady Gminy Potęgowo

Budowa swietlicy w Głuszynie - podpisana umowa

XLIV sesja Rady Gminy Potęgowo