Name-day: Błażeja, Przemysła and Fryderyka
29 November 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Nabór wniosków programu „Ciepłe Mieszkanie” dla budynków wielorodzinnych

logo Ciepłe Mieszkanie
12.09.2022

Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla gmin z terenu województwa pomorskiego.

Gmina Potęgowo rozważa wzięcie udziału w naborze. W tym celu konieczne jest zbadanie potrzeb mieszkańców. Przygotowaliśmy dla Państwa wstępną deklarację wyrażenia woli skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Deklaracja dostępna jest w na stronie internetowej Gminy https://www.potegowo.pl/ oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo

Deklarację można pobrać na dole strony w sekcji „Do pobrania”.

Wypełnione deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy Potęgowo do 30 września 2022 r. Deklaracje złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Po wstępnym rozeznaniu potrzeb, Gmina złoży wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i w przypadku uzyskania dotacji, przygotuje nabór wniosków dla beneficjentów końcowych, czyli dla naszych mieszkańców, o czym będziemy Państwa szczegółowo informować po rozstrzygnięciu naboru dla gmin.

CEL PROGRAMU

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Na co można pozyskać dofinansowanie:

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

a)    zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo

b)    podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

a)    demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;

b)    zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);

c)    zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;

d)    dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

 

POZIOM DOFINANSOWANIA

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

PODSTAWOWY – dofinansowanie do 15 tys. zł (maksymalnie 30 proc. kosztów kwalifikowanych)

Skorzystać może osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego.

PODWYŻSZONY – dofinansowanie do 25 tys. zł (maksymalnie 60 proc. kosztów)

Skorzystać może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego. Przeciętny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty:

-     1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

-     2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

NAJWYŻSZY – dofinansowanie do 37,5 tys. zł (maksymalnie 90 proc. kosztów).

Skorzystać może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego. Przeciętny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego, nie przekracza kwoty:

-     900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

-     1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wyżej wymienione progi dochodowe dotyczą dochodów za poprzedni rok rozliczeniowy.

Koszty nie mogą być poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie z gminą.

W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Program realizowany w formie dotacji skierowany jest do gmin, które w ramach Programu mogą uzyskać  dotację ze środków udostępnionych WFOŚiGW przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następie udzielić dotacji beneficjentom końcowym tj. osobom fizycznym posiadającym tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy, realizującym przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.

DODATKOWE INFORMACJE:

Nabór wniosków dla beneficjentów końcowych (mieszkańców) będzie prowadziła gmina na swoim terenie, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z WFOŚiGW w Gdańsku. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z mieszkańcami.

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Więcej informacji o Programie można znaleźć na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl (zakładka: Ciepłe Mieszkanie - https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/) oraz na stronie WFOŚiGW w Gdańsku https://wfos.gdansk.pl/konkursy/cieplemieszkanie 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Przebudowa drogi w Skórowie - podsumowanie

Rajd Szlakiem Łupawskich Megalitów 2023

Seniorzy z Gminy Potęgowo na wspólnym wyjeździe do Gdańska

Wodociąg w Potęgowie ul. Spacerowa i Franciszka Wekwerta