Name-day: Ryszarda, Elizy and Justyny
14 June 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

LXIII sesja Rady Gminy Potęgowo - relacja

25.05.2023

W dniu 25 maja 2023 r. odbyła się LXIII sesja Rady Gminy Potęgowo. Porządek obrad był dość bogaty. Przedstawiono szereg raportów i informacji:

1)     Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 – Kierownik GOPS w Potęgowie Iwona Gierke

2)     Informacja o wynikach przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz  stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – Kierownik Referatu Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Elżbieta Konopa

3)     Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022 przewodniczący Komisji Bogusław Cyrny

4)     Sprawozdanie z  realizacji „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego”  za rok 2022 – Z-ca Wójta Anna Boniecka.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

1)     uchwała Nr LXIII/578/2023 zmieniającej uchwałę nr XXXIV/324/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 18.06.2021r.w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Potęgowie.

2)     uchwała Nr LXIII/579/2023 zmieniającej uchwałę nr XII/110/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 05.09.2019r.    w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole  w Potęgowie oraz oddziały przedszkolne prowadzone w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Potęgowo.

3)     uchwała Nr LXIII/580/2023 zmieniającej uchwałę nr LII/499/2022 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28.10.2022r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w celu zwrotu rodzicom kosztów dowozu we własnym zakresie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół   i innych placówek oświatowych.

4)     uchwała Nr LXIII/581/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/309/2021 Rady Gminy Potęgowo z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Potęgowo i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5)     uchwała Nr LXIII/582/29023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo.

6)     uchwała Nr LXIII/583/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Karżnica obejmującego rolniczą przestrzeń produkcyjną, w gminie Potęgowo.

7)     uchwała Nr LXIII/584/2023 w sprawie udzielenia dotacji Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.

8)     uchwała Nr LXIII/585/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Łupawa obejmującego tereny zabudowy mieszkaniowej, w gminie Potęgowo.

9)     uchwała Nr LXIII/586/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2023 rok.

10)   uchwała Nr LXIII/587/2023 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2023- 2036.

Na skutek jednej z podjętych uchwał Gmina Potęgowo przekazała dotację dla Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne wysokości 100.000,00 zł. W obradach uczestniczyła delegacja z hospicjum na czele z panią Prezes Agatą Kozyr. W stronę Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina, pani Zastępcy Anny Bonieckiej, pani Skarbnik Doroty Majchrzak, a także  Przewodniczącego Rady Gminy Potęgowo Waldemara Zientarskiego i radnych popłynęły wzruszające podziękowania za okazane dobro i szacunek dla chorych nieuleczalnie. Przekazana kwota jest wyższa niż oczekiwania pani Prezes i posłuży ona do budowy instalacji elektrycznej w budowanym obiekcie w Pogorzelicach.

Na zakończenie obrad zgłoszono wolne wnioski.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Modernizacja oświetlenia w Gminie Potęgowo

II sesja Rady Gminy Potęgowo 21 maja 2024 r.

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...