Name-day: Józefa, Klary and Roberta
17 April 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

LXIV sesja Rady Gminy Potęgowo - jednomyślne absolutorium dla wójta

16.06.2023

16 czerwca 2023r. odbyła się LXIV sesja Rady Gminy Potęgowo w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie, którą rozpoczęto uroczyste obchody Dni Gminy Potęgowo. Sesja ta ważna była również z powodu udzielenia Wójtowi Gminy Potęgowo Dawidowi Litwinowi absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podczas sesji absolutoryjnej Rada rozpatrzyła raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Następnie Radni podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania. Obecnych było 13 z 15 radnych, którzy jednomyślnie udzielili wójtowi absolutorium. Gratulacje wójtowi Dawidowi Litwinowi złożyły także delegacje gmin partnerskich.

W dalszej części obrad nastąpiło przedstawienie przez panią Skarbnik Dorotę Majchrzak sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego za rok 2022.

Najważniejsze informacje na temat budżetu w 2022 r.:

 • dochody wykonano w wysokości 59 334 724,97 zł, tj. 99,16 % planu, w tym dochody bieżące 53 867 612,17zł, dochody majątkowe 5 467 112,80 zł;
 • wydatki wykonano w wysokości 59 444 235,06 zł, tj. 91,93 % planu (w tym wydatki majątkowe (w tym inwestycyjne) 9 877 804,74 zł, wydatki bieżące 54 527 758 zł);
 • deficyt budżetu wyniósł 109 510 zł;
 • dług publiczny 28 731 733,83 zł;
 • stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności Gminy 2 957 174,83 zł.

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Piętnastu obecnych Radnych Gminy Potęgowo na czele z Przewodniczącym Waldemarem Zientarskim jednogłośnie przyjęło uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Potęgowo absolutorium z wykonania budżetu za rok 2022. To duży sukces i satysfakcja dla Wójta i jego zespołu. Trzeba pamiętać, że rok 2022 nie był rokiem łatwym, przede wszystkim ze względu na wzrost cen wszystkiego, a głównie energii elektrycznej i paliw.

Przewodniczący Rady złożył Wójtowi gratulacje, a Wójt podziękował radnym i współpracownikom za owocną współpracę.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

 1. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Potegowo wotum zaufania.
 2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Potegowo za 2022r.
 3. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Potęgowo absolutorium  z wykonania budżetu za 2022 rok.
 4. w sprawie  powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.
 5. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Potęgowo, a Gminą Lipnica Wielka.
 6. zmieniającej uchwałę nr X/88/2019 Rady Gminy Potęgowo z dnia 25.06.2019r. w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym gminy.
 7. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Potęgowo.
 8. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnych
 9. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2023 rok.
 10. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2023- 2036.
 11. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 12 czerwca 2023 roku na działalność Wójta Gminy Potęgowo. 

Na sesji obecnych było dużo zaproszonych, w związku z obchodami Dni Gminy Potęgowo, gości z gmin partnerskich. Wśród nich znaleźli się Marek Kusiakiewicz, pełniący funkcję Dyrektora GCKSiT w Radkowie, oraz jego małżonka, Joanna Zyzda-Kusiakiewicz, będąca Dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków. Reprezentując Ustrzyki Dolne, delegacja z udziałem Michała Wnuka, Zastępcy Burmistrza, oraz Wojciecha Szota, Dyrektora UDK (Ustrzycki Dom Kultury), również Marek Konopka, Dyrektor Szkoły Podstawowej. Z Wasilkowa przybyła liczna grupa gości, w tym Janusz Kozłowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Radosław Zalejski, Radny Rady Miejskiej, oraz Dominika Jocz-Lenkiewicz, Zastępca Burmistrza, stanowili reprezentację władz miejskich. Dodatkowo, Piotr Kruszewski, Kierownik Wydziału Budownictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego. Z Lipnicy Wielkiej przybyli Mateusz Lichosyt, Wójt Gminy Lipnica Wielka, oraz Józef Rudnicki, Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz Krzysztof Wojdyła, Kamil Bodzioch, Robert Kowalczyk, Bożena Solawa i Grażyna Lach. Z Kańczugi przybyli Łukasz Skóra, Przewodniczący Rady Miejskiej, wraz z małżonką, oraz Teresa Argasińska, Sekretarz Miasta i Gminy.

Od dzisiaj na skutek podjętej uchwały do grona gmin partnerskich Gminy Potęgowo dołączyła Lipnica Wielka, granicząca ze Słowacją. Delegacja na czele z Mateuszem Lichosytem, Wójtem Gminy Lipnica Wielka, podziękowała za nawiązanie współpracy i wręczyła upominki z regionalnymi produktami. Wójt Gminy Lipnica Wielka przedstawił ciekawą prezentację na temat swojej gminy.

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...

LXXIII sesja Rady Gminy Potęgowo

Nowe ujęcie wody w Karżnicy - podpisana umowa