Name-day: Ilony, Jerzego and Wojciecha
23 April 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

LXVIII sesja Rady Gminy Potęgowo

25.10.2023

W dniu 25 października 2023 odbyła się LXVIII sesja Rady Gminy Potęgowo. Porządek obrad był dość bogaty, na sesji zapadły między innymi decyzje dotyczące podatków w 2024 r., co odbywa się zawsze przed skonstruowaniem budżetu na rok następny.

Po przyjęciu przez Radę spraw protokolarnych oraz przedstawieniu przez Wójta Gminy Potęgowo Dawida Litwina informacji z działalności międzysesyjnej zostały zaprezentowane:

1)       informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Potęgowie w 2023 roku – Komendant OSP w Potęgowie Piotr Basarab

2)       informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Potęgowo za trzy kwartały 2023 roku – Komendant Komisariatu Policji w Główczycach Marcin Sidor

3)       informacja Wójta Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.

4)       informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.

5)       informacja o wysokości podatku rolnego w 2024 roku.

 

Na sesji podjęto następujące uchwały:

1)       w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

2)       w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2024r. do 2027r..

3)       w sprawie  ustalenia stawek podatku od nieruchomości w 2024 roku, zasad  jego poboru  i zwolnień od tego podatku.

4)       w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz zasad jej poboru w 2024 roku.

5)   w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w 2024 roku.

6)   w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

7)   w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

8)   w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Potęgowo na lata 2023-2030.

9)   w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy agrofotowoltaicznej w miejscowości Rzechcino, w gminie Potęgowo.

10)   w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych przy ul. Przemysłowej w miejscowości Potęgowo, w gminie Potęgowo.

11)   w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości rolnych w granicach obrębów Grąbkowo, Malczkówko, Dąbrówno i Darżyno, gmina Potęgowo.

12)   w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2023 rok.

13)   w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2023- 2036.

 

Podjęte uchwały w sprawie podatków skutkują między innymi tym, że podatek od nieruchomości oraz od środków transportu ulegnie w roku 2024 podwyższeniu o 12% w stosunku do roku 2023. Jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z 21 lipca 2023 r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (Monitor Polski z 1 sierpnia 2023 r., poz. 774), stawki podatków i opłat lokalnych na 2024 rok, zwiększyły się o 15%, w stosunku do roku 2023. Zdecydował o tym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych z pierwszego półrocza 2023 r. Proponowane stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych na 2024 r. wzrosną w stosunku do 2023 r. o 12 %, nie przekraczają więc górnych granic stawek kwotowych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów. Opłata targowa nie ulegnie zmianie.

Na sesji została przyjęta Strategia Rozwoju Gminy Potęgowo na lata 2023-2030. Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania i stanowi podstawę do prowadzenia przez władze samorządowe długookresowej polityki rozwoju gminy. Dokument ten pozwala określić najbardziej efektywne działania gwarantujące skuteczny rozwój całego obszaru, co bezpośrednio wpływa na rozwój infrastruktury, przedsiębiorczości oraz powstanie nowych inicjatyw społecznych. Strategia wpływa również na budowę wizerunku Gminy Potęgowo, który stanowi źródło informacji dla grona podmiotów gospodarczych, społecznych, inwestorów i mieszkańców. Biorąc pod uwagę nową perspektywę finansową Unii Europejskiej oraz konieczność dostosowywania dokumentu do wymogów unijnych i dokumentów krajowych wyższego rzędu podjęto decyzje o opracowaniu dokumentu strategicznego na kolejny okres obowiązywania z perspektywą do 2030 roku. Prace związane ze powstaniem Strategii realizował zespół wyznaczony przez Wójta Gminy Potęgowo, a nad przebiegiem procesu czuwał zespół ekspertów zewnętrznych, pełniący rolę doradczą i wykonawczą.

Na zakończenie obrad radni i goście zgłosili interpelacje i wnioski.

Szczegóły z obrad niebawem w protokole.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji

Budowa nowych ujęć wody w Łupawie i Runowie - podpisanie...

Zagospodarowanie terenu przy Szkole w Łupawie oraz leśnej...

LXXIII sesja Rady Gminy Potęgowo

Nowe ujęcie wody w Karżnicy - podpisana umowa