Name-day: Pauliny, Sabiny and Tomasza
22 June 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

II sesja Rady Gminy Potęgowo

22.05.2024

W dniu 21 maja 2024 r. odbyła się  II  sesja Rady Gminy Potęgowo.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Potęgowo Waldemar Zientarski. Po przyjęciu spraw protokolarnych Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin wraz z Zastępcą Wójta Anną Boniecką przedstawili informację z działalności międzysesyjnej.

Następnym punktem programu było przedstawienie Sprawozdaniaz realizacji „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2023” przez kierownik Referatu ds. Pozyskiwania Funduszy i Promocji Gminy Anitę Wesołowską.

W związku z faktem, iż jest początek kadencji nowej Rady Gminy pierwsze uchwały dotyczyły spraw organizacyjnych, tj.: powołania Komisji Rewizyjnej, której przewodniczącym został Lucjan Zabieglik, powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, której przewodniczącą została Jolanta Tęcza, a jej zastępcą Marlena Socha, powołania  Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa oraz Komisji Spraw Społecznych.. Ustalono też wynagrodzenia Wójta Gminy Potęgowo.

Poza tym na sesji podjęto następujące uchwały:

  1. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Potęgowo na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
  2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnego fragmentu obrębu Żochowo, w gminie Potęgowo:
  3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Łupawa obejmującego tereny zabudowy mieszkaniowej, w gminie Potęgowo:
  4. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo:
  5. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Potęgowo.
  6. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości i wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wchodzącej w skład zasobu Gminy Potęgowo.
  7. W sprawie uzgodnienia wykonania niezbędnych prac leśnych na terenie stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej pod nazwą „Oz Grapice”.
  8. w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2024 rok.
  9. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2024-2037.

 

Warto zaznaczyć, iż na skutek podjętych uchwał Gmina ma kolejne dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łupawa i miejscowości Żochowo. Uchwalono też zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo, co stało się konieczne ze względu na zmiany przepisów dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych (dotyczy głównie ustalenia min. odległości 700 metrów od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej), a także unormowanie obszarów, na których możliwa jest lokalizacja farm fotowoltaicznych, co wynika z potrzeb ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz zachowania ładu przestrzennego. Nowe opracowania zostały zaprezentowane przez planistów: Michała Chlebowskiego i Filipa Sokołowskiego.

Ważne było też podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie sporządzenia planu ogólnego Gminy Potęgowo. W dniu 24 września 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła nowe narzędzie planistyczne jakim jest plan ogólny. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przeprowadzoną reformą zostanie zastąpione przez plan ogólny. Plan ogólny jest aktem prawa miejscowego i uwzględniać się go będzie przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stanowić będzie również podstawę wydawania decyzji o warunkach zabudowy. W planie ogólnym obowiązkowo określa się strefy planistyczne i gminne standardy urbanistyczne. Dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, będzie obowiązywało do momentu wejścia w życie planu ogólnego, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 roku.

Na zakończenie obrad złożone zostały wolne wnioski i zapytania przez radnych i gości.

K. Kozioł

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Uroczysta III sesja Rady Gminy - absolutorium dla wójta

Modernizacja oświetlenia w Gminie Potęgowo

II sesja Rady Gminy Potęgowo 21 maja 2024 r.

Odbiór końcowy remontu drogi w Karżnicy

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Potęgowo

LXXV sesja Rady Gminy Potęgowo - ostatnia w tej kadencji