Name-day: Justyny, Marii and Mateusza
07 October 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XXIV sesja Rady Gminy Potęgowo 29 sierpnia 2016

29.08.2016

W dniu 29 sierpnia 2016 roku odbyła się XXIV sesja Rady Gminy Potęgowo, w której udział wzięło 15 radnych, część sołtysów gminy Potęgowo, Wójt Gminy Potęgowo, skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Zientarskiego i przyjęciu spraw regulaminowych radni przystąpili do realizacji porządku obrad.

 

Radni podjęli następujące uchwały:

1)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2016 rok,

2)      w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Potęgowo na lata 2016-2031,

3)      zmieniającej Uchwałę Nr XX/154/2016 Rady Gminy Potęgowo w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Potęgowo,

4)      w sprawie przyjęcia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Potęgowo”,

5)      zmieniającą uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

6)      zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019” z Powiatem Słupskim i Gminą Główczyce,

7)      w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Potęgowo, 

8)      w  sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,

9)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów obejmujących część obrębu Darżyno i Grąbkowo gm. Potęgowo,

10)  w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019” z Powiatem Słupskim i Gminą Główczyce

 

  Zmiany w budżecie dotyczyły głównie przesunięć środków na realizację przebudowy drogi powiatowej Potęgowo (od wiaduktu) – Rzechcino (granica Gminy), zwiększono kwotę współfinansowania zadania przez Gminę Potęgowo o kwotę 935.596 zł. Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G na terenie gmin Główczyce i Potęgowo” będzie realizowane w roku 2016 wspólnie w Gminą Główczyce i Powiatem Słupskim. Wkład Gminy Potęgowo będzie wynosił  łącznie 1.935.595,33 zł, a wartość całego zadania 6.680.696,01 zł. Sytuacja taka zaistniała na skutek zmniejszenia dofinansowania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019” oraz rozstrzygnięcia przetargu na roboty.

Poza tym w wyrażono zgodę na współfinansowanie z Powiatem Słupskim i Gminą Główczyce przebudowy drogi powiatowej w Potęgowie od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do wiaduktu w Potęgowie, w roku 2017. Gmina Potęgowo przekaże ze środków własnych na realizację zadania kwotę do 265.200,00 złotych.

 

Przyjęty na sesji przez Radę dokument  aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Potęgowo” pozwoli na kształtowanie gospodarki energetycznej gminy w sposób uporządkowany i dostosowany do warunków lokalnych. W w/w dokumencie opracowana została analiza aktualnych potrzeb energetycznych i sposobu ich zaspokajania na terenie gminy, określenie przyszłego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz wskazanie źródeł pokrycia zapotrzebowania energii do 2030 roku, z uwzględnieniem planowanego rozwoju gminy. Dokument sporządza się na okres co najmniej 15 lat i aktualizuje raz na 3 lata.

 

Radni nie podjęli następujących uchwał, będących w programie obrad:

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 86/6 obręb Runowo gm. Potęgowo,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 309/3 obr. Darżyno gm. Potęgowo

 

Po interpelacjach radnych dyrektorzy szkół poinformowali o gotowości do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Dyrektor ZSz w Łupawie Bogusław Cyrny zakomunikował, iż w jego szkole odbyły się prace remontowe sali gimnastycznej i zaplecza sportowego. 25 września odbędzie się III Rodzinny Piknik Rowerowy w Łupawie podczas którego najprawdopodobniej zostanie uroczyście otwarte nowe wielofunkcyjne boisko. Dyrektor ZSz w Potęgowie Leszek Domaszk poinformował o przeprowadzonym remoncie korytarzy i schodów przy hali sportowej i pomalowaniu sali dla dzieci przedszkolnych oraz zainstalowaniu stojaka na rowery. Drobne prace remontowe miały miejsce również w Szkole Podstawowej w Skórowie, o czym informowała dyrektor Jolanta Gromowska.

Na koniec Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Joanna Basiak zaprosili wszystkich serdecznie na uroczystość Powiatowego Święta Plonów, 11 września 2016 r. od godz. 11.00. Zapewniono również o sprawnym przebiegu prac organizacyjnych w związku z przygotowaniem do dożynek.

  

Sesja została zamknięta.                                                                

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Oświatowe spotkanie w Przedszkolu w Potęgowie

Podpisana umowa na modernizację drogi w Skórowie

Prace modernizacyjne w SP Łupawa

Prace modernizacyjne w SP Potęgowo

Przebudowa drogi gminnej rzechcino - Nieckowo. Podpisana...