Name-day: Błażeja, Przemysła and Fryderyka
29 November 2022

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

XXIX sesja Rady Gminy Potęgowo

30.11.2016

30 listopada 2016 r. odbyła się XXIX Sesja Rady Gminy Potęgowo. Obecnych było 14 na 15 radnych. Na sesji obecny był również Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin, skarbnik Małgorzata Dąbrowska, kierownicy jednostek, sołtysi i zaproszeni goście.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Waldemar Zientarski. Wójt przedstawił odpowiedzi na interpelacje i wnioski z poprzedniej sesji, a także zdał relację z działalności międzysesyjnej.

Na sesji została przedstawiona przez komendanta posterunku policji w Potęgowie Marka Puchalskiego informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Potęgowo za trzy kwartały 2016 roku. Informację taką przedstawił też komendant gminny OSP Potęgowo. W tym miejscu warto podkreślić, iż nasza jednostka OSP jest najbardziej mobilną na terenie powiatu.

Wójt Gminy Potęgowo, na prośbę radnych przedstawił informację o działalności i planach funkcjonowania Wielofunkcyjnego Ośrodka Przemysłowo – Usługowego w Potęgowie. Następnie dyrektorzy szkół opowiedzieli o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów gimnazjalistów i sprawdzianów szóstoklasistów.

Podjęto następujące uchwały:

1)      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Potęgowo:

2)      w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Potęgowo z dn.29.08.2016r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania w ramach „Programu gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019” z Powiatem Słupskim i Gminą Główczyce,

3)      w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28.10.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019” z Powiatem Słupskim i Gminą Główczyce,

4)      w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2017”,

5)      w sprawie udzielenie  pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” w latach 2017-2018,

6)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2016 rok:

7)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w ramach projektu pn.:”Budowa sieci ciepłowniczej w miejscowości Potęgowo”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020,

8)      w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Potęgowo,

9)      w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo:

10)  W sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego:    

 Od 1 stycznia 2017 r. woda będzie droższa w porównaniu z rokiem poprzednim o 0,22 zł i będzie to kwota 2,95 zł za 1 m3. Cena za odprowadzanie ścieków natomiast ulegnie obniżeniu i będzie wynosiła 4,73 zł za 1m3 odprowadzanych ścieków, przy uwzględnieniu uchwalonej na sesji dotacji z budżetu Gminy w wysokości 0,90 zł do 1 m3 odprowadzonych ścieków (cena aktualna to 5,09 zł).

Warto też zaznaczyć, iż na skutek zmian w budżecie wprowadzone zostało do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi gminnej Grąbkowo I Nr 121026G o wartości 171.000 zł. Pojawiła się możliwość dofinansowania zadania przez Zarząd Województwa Pomorskiego w kwocie 49.596 zł. Zadanie zaplanowane do wykonania do 10 grudnia 2016 przez Zakład Usług Publicznych w Potęgowie.  

Jeśli zaś chodzi o dotację dla żłobka, to tak jak w roku bieżącym, Gmina będzie udzielać żłobkowi w Potęgowie dotacji w wysokości 300 zł na każde dziecko miesięcznie.

Sesja tradycyjnie zakończyła się interpelacjami radnych i wolnymi wnioskami.

 

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie