Name-day: Agaty, Ambrożego and Marcina
07 December 2023

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Showlanguage selection

Zapraszamy do udziału w projekcie „Społeczni do Potęgi”

02.02.2021

Gmina Potęgowo zachęca mieszkańców do udziału w projekcie “Społeczni do Potęgi”. Każda osoba, biorąca udział w projekcie, ma możliwość skorzystania z różnych form wsparcia, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji. Pomocą objętych zostanie 500 osób. Szczegóły w załączonym regulaminie.

Nabór uczestników projektu prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potęgowie.

Możliwe formy wsparcia:

 • zajęcia opiekuńczo-animacyjne dla dzieci i młodzieży;
 • Kluby Życzliwości - spotkania z Liderami Zmiany;
 • Kluby Animacji Artystycznej przy ŚDS (zajęcia w Klubie Animacji Artystycznej, wsparcie psychologiczne, spotkania uczestników Klubu Animacji Artystycznej z artystami, osobami ze świata kultury);
 • poradnictwo rodzinne (Szkoła dla Rodzica, poradnictwo w zakresie kompetencji cyfrowych, społecznych i obywatelskich poradnictwo prawne dla uczestników Szkoły dla Rodzica, wyjazdy i pikniki integracyjne, zajęcia kreatywne i sportowe;

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych form wsparcia, m.in. w zakresie sposobu ich organizacji, czasu trwania, dostępne są w siedzibie wnioskodawcy partnera, w punktach świadczenia usług społecznych oraz u pracowników socjalnych. Wszystkie formy wsparcia są bezpłatne.

Odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny z terenu Gminy Potęgowo, w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzież, spełniające przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości;
 • osoby z niepełnosprawnością;
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością;
 • osoby niesamodzielne ze względu na wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia;
 • osoby korzystające ze  wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Projekt „Społeczni do Potęgi" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działania 6.2 Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Partner Wiodący Projektu - Gmina Potęgowo.  Partnerzy Projektu - Gmina Dębnica Kaszubska, Altra Consulting spółka z o.o., Fundacja Inicjatywa.

Kalendarz wydarzeń

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nadchodzące wydarzenia

W chwili obecnej, brak nadchodzących wydarzeń.

Ostatnio dodane galerie

Remont drogi w Karżnicy - podpisana umowa

Zakończona inwestycja wodociągowa w Nowym Skórowie

Przebudowa drogi w Skórowie - podsumowanie

Rajd Szlakiem Łupawskich Megalitów 2023