Imieniny: Joanny, Marii i Zuzanny
24 Maj 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Formy Ochrony Przyrody

Formy ochrony przyrody w Gminie Potęgowo

 

Na terenie Gminy Potęgowo występują cenne obszary przyrodnicze objęte ochroną w postaci form i obiektów ochrony przyrody.

 Rezerwat PrzyrodyGrodzisko Runowo” utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 1981 r. (M.P. Nr 5, z dn. 7 października 1981 r., poz. 231, par. 10). Jest to rezerwat leśny, ochronie podlegają buczyny i łęgi, pomnikowe buki i dęby o obwodach przekraczających 3 metry oraz słowiańskie grodzisko wraz z osadą i cmentarzyskiem kurhanowym.

 Obszar Chronionego KrajobrazuFragment pradoliny Łeby i wzgórza morenowe na południe od Lęborka” – utworzony Uchwałą WRN w Słupsku Nr X/42/81, z dn.8 grudnia 1981 r. (Dz. Urz. Woj. Słupskiego z 1981 nr 9, poz. 23, z 1994 nr 31, poz. 184, z 1998 nr 19, poz. 82. W zachodniej części obszaru usytuowany jest rezerwat Grodzisko Runowo w którym wczesnośredniowieczne dobrze zachowane grodzisko słowiańskie jest porośnięte starodrzewiem bukowo – dębowym.

 Obszar Natura 2000Dolina Łupawy PLH220036” – obszar Natura 2000 o powierzchni 5508,6 ha został zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008r., przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mający znaczenie dla Wspólnoty składający się na kontynentalny region biogeograficzny (2009/93/WE).

 

Pomniki przyrody w Gminie Potęgowo to okazałych rozmiarów drzewa, będące pojedynczymi tworami przyrody żywej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, historycznej lub krajobrazowej.

Ochroną objęto:

Dąb szypułkowy utworzony orzeczeniem nr 153/20 z dnia 26.10.1978r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wojewodę Słupskiego(Dz.Urz.WRN.,Nr8, poz. 14 z dn. 04.12.1978). Dąb szypułkowy rosnący na działce 9/2, obręb ewidencyjny Runowo. Obwód pnia 420 cm mierzony na wys. 130 cm.  Zlokalizowany w miejscowości Runowo.

Jedlica zielona  utworzony  orzeczeniem nr 154/21 z dnia 26.10.1978r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wojewodę Słupskiego. Jedlica zielona rosnąca na działce 37/1, obręb ewidencyjny Runowo. Obwód pnia 380 cm mierzony na wys. 130 cm. Zlokalizowany
w miejscowości Runowo.

Dąb szypułkowy utworzony  orzeczeniem nr 155/22 z dnia 26.10.1978r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wojewodę Słupskiego(Dz.Urz.WRN.,Nr8, poz. 14 z dn. 04.12.1978). Dąb szypułkowy rosnący na działce 62, obręb ewidencyjny Warcimino. Obwód pnia 570 cm mierzony na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Warcimino.

Klon zwyczajny utworzony rozporządzeniem nr 51/95 z dnia 28.08.1995r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wojewodę Słupskiego(Dz.Urz.WS.,Nr27, poz. 121 z dn. 04.09.1995). Klon zwyczajny rosnący na działce 292/1, obręb ewidencyjny Łupawa. Obwód pnia 315 cm mierzony na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Łupawa.

Klon zwyczajny utworzony rozporządzeniem nr 51/95 z dnia 28.08.1995r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wojewodę Słupskiego(Dz.Urz.WS.,Nr27, poz. 121 z dn. 04.09.1995). Klon zwyczajny rosnący na działce 292/1, obręb ewidencyjny Łupawa. Obwód pnia 295 cm mierzony na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Łupawa.

Buk zwyczajny  utworzony rozporządzeniem nr 51/95 z dnia 28.08.1995r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wojewodę Słupskiego(Dz.Urz.WS.,Nr27, poz. 121 z dn. 04.09.1995). Buk zwyczajny rosnący na działce 292/1, obręb ewidencyjny Łupawa. Obwód pnia 320 cm mierzony na wys. 130 cm.  Zlokalizowany w miejscowości Łupawa.

Dąb szypułkowy utworzony rozporządzeniem nr 51/95 z dnia 28.08.1995r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wojewodę Słupskiego(Dz.Urz.WS.,Nr27, poz. 121 z dn. 04.09.1995). Dąb szypułkowy rosnący na działce 231, obręb ewidencyjny Runowo. Obwód pnia 360 cm mierzony  na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Runowo.

Dąb szypułkowy utworzony rozporządzeniem nr 51/95 z dnia 28.08.1995r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wojewodę Słupskiego(Dz.Urz.WS.,Nr27, poz. 121 z dn. 04.09.1995). Dąb szypułkowy rosnący na działce 231, obręb ewidencyjny Runowo. Obwód pnia 560 cm mierzony  na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Runowo.

Dąb szypułkowy utworzony rozporządzeniem nr 51/95 z dnia 28.08.1995r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wojewodę Słupskiego(Dz.Urz.WS.,Nr27, poz. 121 z dn. 04.09.1995). Dąb szypułkowy rosnący na działce 296, obręb ewidencyjny Runowo. Obwód pnia 685 cm mierzony  na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Runowo.

Dąb szypułkowy utworzony rozporządzeniem nr 51/95 z dnia 28.08.1995r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wojewodę Słupskiego(Dz.Urz.WS.,Nr27, poz. 121 z dn. 04.09.1995). Dąb szypułkowy rosnący na działce 297, obręb ewidencyjny Runowo. Obwód pnia 568 cm mierzony  na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Runowo.

Buk zwyczajny utworzony rozporządzeniem nr 51/95 z dnia 28.08.1995r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wojewodę Słupskiego(Dz.Urz.WS.,Nr27, poz. 121 z dn. 04.09.1995). Buk zwyczajny, grupa trzech drzew rosnących na działce 234/3, obręb ewidencyjny Runowo. Obwody pni 252 cm, 312 cm, 485  cm mierzonych  na wys. 130 cm. Zlokalizowane w miejscowości Runowo.

Dąb szypułkowy utworzony ogłoszeniem nr 18 z dnia 04.12.1978r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wojewodę Słupskiego(Dz.Urz.WRN.,Nr8,poz. 14 z dn. 15.12.1978). Dąb szypułkowy rosnący na działce 181/1, obręb ewidencyjny Malczkówko. Obwód pnia 448 cm, mierzony  na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Malczkowo.

Sosna zwyczajna utworzony Uchwałą Rady Gminy nr XVII/103/2007 z dnia 27.12.2007r o uznaniu za pomnik przyrody przez Wójta Gminy Potęgowo(Dz.Urz.WP.,Nr30,poz. 911 z dn. 23.04.2008). Sosna zwyczajna rosnąca na działce 19/3, obręb ewidencyjny Poganice. Obwód pnia 450 cm mierzony na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Poganice.

Dąb szypułkowy utworzony Uchwałą Rady Gminy nr XIX/127/2008 z dnia 29.02.2008r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wójta Gminy Potęgowo (Dz.Urz.WP.,Nr52,poz.1468 z dn. 16.06.2008). Dąb szypułkowy rosnący na działce 35/1;35/8, obręb ewidencyjny Łupawa. Obwód pnia 420 cm mierzony na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Łupawa.

Dąb szypułkowy utworzony Uchwałą Rady Gminy nr XIX/127/2008 z dnia 29.02.2008r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wójta Gminy Potęgowo (Dz.Urz.WP.,Nr52,poz.1468 z dn. 16.06.2008). Dąb szypułkowy rosnący na działce 85/1, obręb ewidencyjny Łupawa. Obwód pnia 345 cm mierzony na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Łupawa.

Dąb szypułkowy utworzony Uchwałą Rady Gminy nr XIX/127/2008 z dnia 29.02.2008r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wójta Gminy Potęgowo (Dz.Urz.WP.,Nr52,poz.1468 z dn. 16.06.2008). Dąb szypułkowy rosnący na działce 182/2, obręb ewidencyjny Malczkówko. Obwód pnia 385 cm mierzony na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Malczkowo.

Dąb szypułkowy utworzony Uchwałą Rady Gminy nr XIX/127/2008 z dnia 29.02.2008r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wójta Gminy Potęgowo (Dz.Urz.WP.,Nr52,poz.1468 z dn. 16.06.2008). Dąb szypułkowy rosnący na działce 182/2, obręb ewidencyjny Malczkówko. Obwód pnia 395 cm mierzony na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Malczkowo.

Sosna pospolita utworzony Uchwałą Rady Gminy nr XIX/127/2008 z dnia 29.02.2008r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wójta Gminy Potęgowo (Dz.Urz.WP.,Nr52,poz.1468 z dn. 16.06.2008). Sosna pospolita rosnąca na działce  78/1, obręb ewidencyjny Łupawa. Obwód pnia 325 cm mierzony na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Łupawa.

Modrzew europejski utworzony Uchwałą Rady Gminy nr XIX/127/2008 z dnia 29.02.2008r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wójta Gminy Potęgowo (Dz.Urz.WP.,Nr52,poz.1468 z dn. 16.06.2008). Modrzew europejski rosnący na działce 52, obręb ewidencyjny Łupawa. Obwód pnia 310 cm mierzony na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Łupawa. 

Jodła Biała utworzony Uchwałą Rady Gminy nr XI/67/2015 z dnia 30.06.2015r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wójta Gminy Potęgowo(Dz.Urz.WP.,poz.246 z dn. 04.08.2015). Jodła Biała rosnąca na działce 292/1, obręb ewidencyjny Łupawa. Obwód pnia 211 cm mierzony na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Łupawa.

Modrzew europejski utworzony  Uchwałą Rady Gminy nr XI/67/2015 z dnia 30.06.2015r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wójta Gminy Potęgowo(Dz.Urz.WP.,poz.246 z dn. 04.08.2015). Modrzew europejski rosnący na działce 292/1, obręb ewidencyjny Łupawa. Obwód pnia 367 cm mierzony na wys. 130 cm.  Zlokalizowany w miejscowości Łupawa.

Modrzew europejski utworzony Uchwałą Rady Gminy nr XI/67/2015 z dnia 30.06.2015r.  o uznaniu za pomnik przyrody przez Wójta Gminy Potęgowo(Dz.Urz.WP.,poz.246 z dn. 04.08.2015).Modrzew europejski rosnący na działce 292/1, obręb ewidencyjny Łupawa. Obwód pnia 356 cm mierzony na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Łupawa.

Grab pospolity utworzony Uchwałą Rady Gminy nr XI/67.2015 z dnia 30.06.2015r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wójta Gminy Potęgowo(Dz.Urz.WP.,poz.246 z dn. 04.08.2015). Grab pospolity rosnący na działce 292/1, obręb ewidencyjny Łupawa. Obwód pnia 235 cm mierzonych na wys. 130 cm. Zlokalizowany w miejscowości Łupawa.

Grupa 4 sztuk drzew Choina kanadyjska utworzony Uchwałą Rady Gminy nr XI/67/2015r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wójta Gminy Potęgowo(Dz.Urz.WP.,poz.246 z dn. 04.08.2015). Choiny kanadyjskie rosnące na działce 292/1, obręb ewidencyjny Łupawa. Obwody  pni  140 cm, 191 cm,  138 cm, 190 cm mierzonych na wys. 130 cm. Zlokalizowane w miejscowości Łupawa.

Aleja grabowa w ilości 74 sztuk drzew utworzona Uchwałą Rady Gminy  nr XI/67/2015r. o uznaniu za pomnik przyrody przez Wójta Gminy Potęgowo (Dz.Urz.WP.,poz.246 z dn. 04.08.2015). Aleja grabów rosnąca na działce 292/1, obręb ewidencyjny Łupawa. Zlokalizowane w miejscowości Łupawa.

Pomniki zostały oznakowane w 2015 r., a  polegało to na zamontowaniu 18 sztuk znaków kierunkowych wskazujących kierunek i odległość występowania pomników przyrody na terenie Gminy Potęgowo. W miejscowościach tj. Potęgowo, Łupawa i Malczkowo dodatkowo zamontowano tablice przyrodnicze, zawierające informacje o występowaniu na danym terenie pomników przyrody oraz zaznaczeniu ich położenia na mapie. Cztery z pomników przyrody zostały zabezpieczone poprzez wykonanie drewnianych ogrodzeń (płot myśliwski), które zapobiegną zniszczeniu cennych przyrodniczo drzew.

Stanowisko dokumentacyjneOz Grapice” o pow. 6,5500ha w obrębie Grapice o nr ewidencyjnym działki 11/3L. Ustanowiony Rozporządzeniem nr 11/2001 Wojewody Pomorskiego z dn. 7 listopada 2001 roku w sprawie uznania niektórych obszarów za stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej.

Stanowisko dokumentacyjne „Wyrobisko Wieliszewo” o pow. 12.0600ha. Ustanowione Rozporządzeniem Woj. Słupskiego Nr 13/97. Jest to obszar po wydobyciu torfu.

Wykaz użytków ekologicznych na terenie Gminy Potęgowo:

Nieużytek pokopalniany z zadrzewieniem Ol, Brz II-III kl. W., na 70% pow. krzewy kruszyny, jarzębiu i wierzby o pow. 1,52ha, w obrębie Czerwieniec nr ewidencyjnym działki 134. Zatwierdzony  Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno o powierzchni  0,73ha, w obrębie Żochowo  nr ewidencyjny działki 192. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno o powierzchni  0,20ha, w obrębie Żochowo  nr ewidencyjny działki 192. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001.

Bagno o powierzchni  0,22ha, w obrębie Żochowo  nr ewidencyjny działki 192. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno w 10% porośnięte krzewami wierzby o powierzchni 0,22ha, w obrębie Żochowo  nr ewidencyjny działki 160/1. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno w 20% porośnięte krzewami wierzby, na 20 % powierzchni  Samosiew Brz I kl. w. o powierzchni 1,63ha, w obrębie Piaseczno  nr ewidencyjny działki 150/4. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno w 40% porośnięte krzewami wierzby i Brz, Ol Ib kl. w.  o powierzchni 0,56ha, w obrębie Piaseczno nr ewidencyjny działki 150/4. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno o powierzchni  0,17 ha, w obrębie Piaseczno  nr ewidencyjny działki 150/4. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno w 20 % porośnięte krzewami wierzby o powierzchni 0,22 ha, w obrębie Piaseczno o nr ewidencyjny działki 150/5. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno w 20 % porośnięte krzewami wierzby o powierzchni 0,62 ha, w obrębie Piaseczno  nr ewidencyjny działki 150/4. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno w 40% porośnięte krzewami wierzby i Brz, Ol Ib kl. w.  o powierzchni 0,61ha, w obrębie Piaseczno nr ewidencyjny działki 150/4. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno w 30% porośnięte krzewami wierzby o powierzchni 0,24ha, w obrębie Piaseczno nr ewidencyjny działki 149. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno na 30% pow. krzewy wierzby , na 10 % powierzchni  samosiew Brz I kl. w. o powierzchni  1,86ha, w obrębie Piaseczno  nr ewidencyjny działki 149. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno w 20% porośnięte  krzewami wierzby , na 20 % powierzchni samosiew Brz I kl. w. o powierzchni 0,46ha, w obrębie Piaseczno nr ewidencyjny działki 149. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno w 40% porośnięte  krzewami wierzby o powierzchni 0,38ha, w obrębie Piaseczno nr ewidencyjnym działki 149. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno na 30% powierzchni  krzewy wierzby, na 10% powierzchni samosiew Brz I kl. w. o pow. 0,67ha, w obrębie Piaseczno nr ewidencyjny działki 149. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno o powierzchni 0,19ha, w obrębie Piaseczno nr ewidencyjny działki 149. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem Brz III kl. w.  o powierzchni 0,38ha, w obrębie Rzechcino o nr ewidencyjnym działki 245/2. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem Brz III kl. w., na 10 % powierzchni krzewy wierzby, na 10% powierzchni smosiew Brz la kl. w. o powierzchni 0,33ha,  w obrębie Rzechcino nr ewidencyjny działki 242/2. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem So, Brz III kl. w., o powierzchni  0,19ha, w obrębie Rzechcino nr ewidencyjny działki 243. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem  So,  Św IV kl. w., na 20% powierzchni samosiew Brz I kl. w. o powierzchni 0,47ha, w obrębie Rzechcino nr ewidencyjny działki 245/2. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem  So,  Brz I-IV kl. w., o powierzchni 0,67ha, w obrębie Rzechcino nr ewidencyjny działki 244. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem  So,  Brz I-IV kl. w., o powierzchni 0,57ha, w obrębie Rzechcino nr ewidencyjny działki 244. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem  So,  Brz I-IV kl. w., o powierzchni 0,93ha, w obrębie Rzechcino nr ewidencyjny działki 244. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem  Brz III kl. w. na 10% powierzchni  krzewy wierzby i kruszyny o powierzchni 0,25ha, w obrębie Rzechcino nr ewidencyjny działki 246. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem  Brz III kl. w. na 20% powierzchni  samosiew Brz I kl.w. o  powierzchni  0,63ha, w obrębie Rzechcino nr ewidencyjny działki 246. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem  Brz, Os II, Db IV kl. w., na 40% powierzchni krzewy wierzby i bzu czarnego. Miejsce bytowania żurawia o pow. 3,90ha , w obrębie Rzechcino nr ewidencyjny działki 77/3. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem  Brz III kl. w. o  powierzchni 0,23ha, w obrębie Rzechcino  nr ewidencyjny działki 248. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem  Brz III kl. w., na 10% powierzchni krzewy wierzby o  pow. 0,26ha, w obrębie Rzechcino nr ewidencyjnym działki 247. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem  Brz III kl. w., na 10% powierzchni krzewy wierzby o  pow. 0,32ha, w obrębie Rzechcino nr ewidencyjnym działki 247. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno w 80%  porośnięte wierzbą o  powierzchni 0,41ha, w obrębie Rzechcino nr ewidencyjnym działki 248. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem Brz II-IV kl. w., na 30% powierzchni porośnięte krzewami wierzby o  pow. 0,47ha, w obrębie Rzechcino  nr ewidencyjny działki 248. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem Os II kl. w., na 30% powierzchni krzewy wierzby i kruszyny o pow. 0,38ha, w obrębie Rzechcino nr ewidencyjny działki 248. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno z zadrzewieniem Brz II-IV kl. w., na 20% powierzchni krzewy i wierzby i jarzębu o  pow. 0,42ha, w obrębie Rzechcino nr ewidencyjny działki 248. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno  z zadrzewieniem Brz II-IV, Db IV kl. w., na 30% powierzchni krzewy wierzby i czarnego bzu o  pow. 1,07ha, w obrębie Rzechcino nr ewidencyjny działki 248. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

Bagno  z zadrzewieniem  Brz II  kl. w., o  pow. 1,10ha, w obrębie Nowa Dąbrowa  nr ewidencyjnym działki 312/1. Zatwierdzony Uchwałą Nr XXIV/167/2001 Rady Gminy Potęgowo z dn. 2 marca 2001 roku.

„Torfowisko Wieliszewo  1” Torfowisko wysokie z zadrzewieniami So, Brz 100l; występuje rosiczka okrągłolistna, bagnica torfowa, bagno zwyczajne, borówka bagienna, wełnianka pochwowata o pow. 4,26ha, w obrębie Malczkówko nr ewidencyjny działki 100. Zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/128/2008 Rady Gminy Potęgowo z dn. 29 lutego 2008 roku.

„Torfowisko Wieliszewo  2” Torfowisko wysokie z zadrzewieniami So, Brz 100l, Św 50l; występuje wrzosowiec bagienny, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, borówka bagienna, wełnianka pochwowata o pow. 1,38ha, w obrębie Malczkówko  nr ewidencyjnym działki 100. Zatwierdzony Uchwałą Nr XIX/128/2008 Rady Gminy Potęgowo z dn. 29 lutego 2008 roku.

„Bagno przy stodole” Mszar opanowujący otwarte oczko wodne, występuje rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, borówka bagienna, wełnianka pochwowata, godowisko płazów i gadów o pow. 4,87ha w obrębie Potęgowo nr ewidencyjny działki 45. Ustanowione Rozporządzeniem wojewody słupskiego 5/98 z dn. 28.04.1998 roku nr rej. 21.

„Bocianie bagno” Śródleśne, zanikające oczko wodne, otoczone płem mszarnym,z rosiczką okrągłolistną o pow. 2,57ha w obrębie Potęgowo nr ewidencyjny działki 91. Ustanowione Rozporządzeniem wojewody słupskiego 5/98 z dn. 28.04.1998 roku nr rej. 22.

„Białe Błoto I” Bagno z zadrzewieniami So, Brz, Ol, Św w wieku 35-70l, występuje rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, borówka bagienna, kruszyna o pow. 7,57ha w obrębie Malczkówko nr ewidencyjnym działki 28/1. Ustanowione Rozporządzeniem wojewody słupskiego 5/98 z dn. 28.04.1998 roku nr rej. 19.

„Białe Błoto II” Torowisko z zadrzewieniami So, Brz w wieku 45-85l,  , występuje bagnica torfowa , bobrek trójlistkowy, bagno zwyczajne, rosiczka okrągłolistna, kruszyna, wełnianka pochwowata o pow. 1,68ha w obrębie Malczkówko nr ewidencyjnym działki 28/1. Ustanowione Rozporządzeniem wojewody słupskiego 5/98 z dn. 28.04.1998 roku nr rej. 20.

„Siedem Stawów” Kompleks torfowisk śródpolnych, zadrzewionych Św, Brz, Os, Ol, Db, Wb w wieku 35-60l, z oczkami wodnymi porośniętymi grążelem żółtym, miejsce godowe płazów i gadów o pow. 14,04ha w obrębie Grąbkowo nr ewidencyjnym działki 7/5,7/6. Ustanowione Rozporządzeniem wojewody słupskiego 5/98 z dn. 28.04.1998 roku nr rej. 18.