Imieniny: Danieli, Henryka i Małgorzaty
13 Lipiec 2024

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

 Facebook

Zmiana języka strony

Pokażwybór języka

Wójt

Informacje o Wójcie Gminy Potęgowo

Wójtem Gminy Potęgowo jest Dawid Litwin, który pełni tę funkcję od 09.12.2014 r.

Kontakt:

Wójt Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Potęgowo pok. nr 15,

w godzinach:

  • poniedziałek        7.30 - 16.30
  • wtorek - czwartek  7.30 - 15.30
  • piątek                 7.30 - 14.30

W przypadku nieobecności Wójta w Urzędzie, obywatele przyjmowani są przez Sekretarza Gminy.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków przez pracowników Urzędu odbywa się codziennie w dnach i godzinach pracy Urzędu.

Zdjęcie Wójta Gminy Potęgowo

 Prawa i obowiązki wójta:

1. Wójt jest organem wykonawczym gminy,  wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Do zadań wójta należy w szczególności:
   1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
   2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
   3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
   4) wykonywanie budżetu,
   5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Jest kierownikiem Urzędu Gminy i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Przysługuje mu wyłączne prawo:
   1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w budżecie wydatkach, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
   2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
   3) dokonywania wydatków budżetowych,
   4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
   5) dysponowania rezerwami budżetu gminy,
5. Wójt składa jednoosobowo oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym.